pretraga

kursna lista

BA

HR

RS

MK

EUR 118.2032
USD 104.1805
CHF 103.5508
GBP 133.4122
CAD 79.1451
HRK 15.9104
BAM 60.4363
EUR 1.955830
CAD 1.349428
HRK 26.179579
CHF 1.775370
GBP 2.573629
USD 1.757863
RSD 1.592767
CAD 5.051136
CZK 0.281834
CHF 6.985052
GBP 9.636229
USD 6.918497
EUR 7.624184
PLN 1.743468
EUR 61.505
USD 46.5066
GBP 72.8128
CHF 46.4119
CAD 45.4818
07.11.2017.Grantovi.com

Javni poziv za dodjelu podsticajnih bespovratnih sredstava namijenjenih podršci razvoju obrta

Na osnovu člana 15. Stav (1) tačka 2. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" br. 49/06 i 51/09), člana 25. Statuta Općine Centar Sarajevo. Strategije razvoja Općine Centar Sarajevo za period 2016.-2022. Godine, Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2017.godinu (" Službene novine Kantona Sarajevo broj 11/17 i 20/17) i Pravilnika o uslovima i načinu dodjele bespovratnih finansijskih sredstava namijenjenih podršci razvoju obrta broj: 04-49-2476/17 od 31.10.2017 godine, Općinski načelnik objavljuje:

JAVNI  POZIV
za dodjelu podsticajnih bespovratnih sredstava namijenjenih podršci razvoju obrta

 

I PREDMET POZIVA

Predmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva zanatlija-obrtnika za dodjelu podsticajnih bespovratnih novčanih sredstava iz Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2017. godinu, u maksimalnom iznosu do 3.000,00 KM po obrtniku.

II CILJ POZIVA I NAMJENA SREDSTAVA

Je realizacija mjera finansijske podrške Općine Centar Sarajevo očuvanju i unapređenju obrtničke djelatnosti, posebno starih i tradicionalnih zanata u:

a) Poboljšanju uslova rada obrtničke-zanatske radionice
b) Nabavci alata, opreme i repromaterijala
c) Obrazovanju i stručnom osposobljavanju zaposlenih
d) Unapređenju promocije, proizvoda i usluga
e) Dragim aktivnostima vezanim za razvoj obrta

III PRAVO UČEŠĆA I KRITERIJI

a) Opšti kriteriji

1) daje obrt regisirovan na području općine Centar ili daje obrtnik sa prebivalištem na području Općine Centar Sarajevo najmanje 2 godine;
2) da se zanatska djelatnost - obrt, obavlja kao osnovno zanimanje;

b) Posebni kriteriji

Javni poziv za dodjelu podsticajnih bespovratnih sredstava namijenjenih podršci razvoju obrta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Bodovi po osnovu posebnih kriterija se zbrajaju i maksimalan broj bodova iznosi 100.

IV SADRŽAJ POTREBNE DOKUMENTACIJE

Uz obavezan pismeni zahtjev - prijavu na Javni poziv (obrazac zahtjeva - prijave se može preuzeti
sa web stranice Općine centar Sarajevo www.centar.ba- JAVNI POZIVI) obavezno se prilaže sljedeća
dokumentacija (original ili ovjerenu fotokopiju, ne starija od šest (6) mjeseci):

a) rješenje o osnivanju obrta, kao osnovno zanimanje, sa upisanom djelatnošću i nazivom zanimanja,
b) uvjerenje od nadležnog općinskog organa da nije utvrđen trajni prestanak obavljanja registrovane djelatnosti (za obrtnike KOJI imaju registrovan obrt na području općine Centar uvjerenje nije potrebno),
c) uvjerenje o kretanju izdato od MUP-a KS;
d) uvjerenje o poreznoj registraciji, sa ID brojem;
e) obavještenje Službe za statistiku o razvrstavanju obrta prema djelatnosti,
f) da uredno izmiruju direktne poreze, doprinose za PIO/MIO i zdravstveno osiguranje (dokaz: uvjerenje o izmirenim porezima i doprinosima);                                                                                         
g) da uredno izmiruju indirektne poreze (ukoliko su u sistemu PDV-a u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost), (dokaz: uvjerenje o izmirenim indirektnim porezima ili uvjerenje da obrtnik nije u sistemu PDV-a);
h) dokaz o otvorenom računu kod banke, koji se vodi na radnju obrtnika,
i) svojeručno potpisanu izjavu, kojom potvrđuje da konkretnu zanatsku djelatnost obavlja najvećim
dijelom ručno i da na taj način stvara finalni proizvod, odnosno pruža uslugu.
j) i drugu dokumentaciju као dokaz bodovanja u prijavnom obrascu

V NAČIN I ROK PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjevi - prijave se podnose u zatvorenoj koverti direktno na protokol Općine Centar ili preporučeno putem pošte na adresu:

Općina Centar Sarajevo
Mis Irbina 1
71000 Sarajevo

Na koverti obavezno naglasiti: Za Javni poziv - za dodjelu podsticainih bespovratnih sredstava namijenjenih podršci razvoju obrta "NE OTVARAJ"

Na poleđini koverte obavezno se navodi: naziv podnosioca ponude, adresa i kontakt telefon, te se ovjerava pečatom.

Rok za podnošenje zahtjeva je 30 (trideseti dana od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnom listu. Zahtjevi - prijave primljene nakon isteka roka neće biti razmatrani.

Prispjela dokumentacija se ne vraća podnosiocu prijave.

Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom u Službi za privredu i LER direktno ili putem telefona: 033 562 347 i 033 562 468.

Više informacija možete pronaći na sajtu www.grantovi.com.

Ocena
Vaša ocena
Bookmark and Share