pretraga

kursna lista

BA

HR

RS

MK

EUR 117.7502
USD 104.5368
CHF 106.3399
GBP 131.0957
CAD 80.2332
HRK 15.9296
BAM 60.2047
EUR 1.955830
CAD 1.349428
HRK 26.179579
CHF 1.775370
GBP 2.573629
USD 1.757863
RSD 1.592767
CAD 5.051136
CZK 0.281834
CHF 6.985052
GBP 9.636229
USD 6.918497
EUR 7.624184
PLN 1.743468
EUR 61.505
USD 46.5066
GBP 72.8128
CHF 46.4119
CAD 45.4818
14.08.2018.Grantovi.com

Javni poziv početnicima u biznisu - start- up preduzećima sa područja općine Novi Grad Sarajevo

Na osnovu Ugovora o poslovnoj saradnji Općine Novi Grad Sarajevo i Bosna Bank International d.d. Sarajevo potpisanog 01.08.2018.g., objavljuje

 

Javni poziv

početnicima u biznisu - start- up preduzećima sa područja općine Novi Grad Sarajevo

 

1.PREDMET POZIVA

Predmet poziva je prikupljanje zahtjeva za odabir početnika u biznisu - start-up i novoregistrovanih privrednih društava - korisnika sredstava finansiranja uz subvencioniranje profitne marže u skladu sa uslovima iz Javnog poziva.

2. PRAVO UČEŠĆA - KORISNICI LINIJE FINANSIRANJA

Pod START UP-om- početnikom u biznisu se podrazumijeva novoregistrovani samostalni poduzetnik ili privredno društvo, osnovano unazad godinu dana.

Samostalni poduzetnik/privredno društvo stiče pravo na odobrenje sredstava finansiranja tek nakon izvršene registracije kod nadležnog organa, osim kod djelatnosti čiji oblici registracije u skladu s zakonskim propisima zahtijevaju drugačiji redoslijed.

Zapošljavanje i samozapošljavanje se odnosi uvijek i samo na osobe sa prebivalištem i/ili sa evidencije Biroa za zapošljavanje općine Novi Grad Sarajevo.

Pravo učešća imaju potencijalni korisnici koji ispunjavaju sljedeće kriterije:

- samostalni poduzetnici registrovani u nadležnoj Općini (obrti i srodne djelatnosti, trgovine i ugostitelji) i/ili
- privredna društva registrovana na nivou Suda (d.o.o., d.d. i dr), a u skladu s važećim zakonskim propisima,
- koji imaju sjedište na teritoriji općine Novi Grad Sarajevo i/ili
- fizička lica koja imaju prebivalište na teritoriji Općine Novi Grad Sarajevo, koja su u procesu registracije firme, uz dostavljanje referentnog biznis plana, za koji Banka i Općina ocijene da je prihvatljiv u smislu tržišne održivosti proizvoda/usluge.

Finansiranje se neće odobravati za projekte iz sljedećih oblasti:

- finansiranje državnih institucija, neprofitnih fondacija, udruženja i organizacija, sve vrste finansijskih institucija uključujući i banke,
- proizvodnja ili izvoz duhanskih proizvoda i alkoholnih pića,
- otvaranje kasina i drugih objekata za igre na sreću,
- druge djelatnosti i namjene koje su internim aktima BBI označene kao nedopuštene.

3. NAMJENA SREDSTAVA

Sredstva iz ove Linije finansiranja trebaju omogućiti zadržavanje postojećeg broja uposlenih i novo zapošljavanje uključujući samozapošljavanje.

Za realizaciju ove Linije finansiranja Banka je obezbijedila sredstva u iznosu od 750.000,00 KM, a Općina Novi Grad Sarajevo iznos od 50.000,00 KM kojim će u tekućoj poslovnoj godini subvencionirati dio godišnje profitne marže u'visini 4 (četiri) p.p. (procentna poena) po svakom pojedinačnom finansiranju za sve Korisnike sredstava koji ispoštuju uslove definisane u ovom Javnom pozivu.

4. INFORMACIJE O ROČNOSTI, NAMJENI, IZNOSIMA I VISINI SUBVENCIJE

Ugovorne strane su saglasne da se finansiranja odobrena prema ovom Javnom pozivu, za koje Općina prihvata obavezu subvencioniranja profitne stope, dijele u dvije (2) kategorije:

- Za potrebe troškova tekućeg poslovanja Banka će odobravati kratkoročna i dugoročna finansiranja na rok do 3 godine (36 mjeseci). Iznosi finansiranja od 2.000,00 KM do 20.000,00 KM. Mogu se koristiti sve vrste prozvoda koje nudi Banka.

- Za potrebe nabavke opreme, mašina, uređenja prostora i si. Banka će odobravati dugoročna finansiranja na rok do 5 godina (60 mjeseci) uz mogućnost odobrenja grace perioda do 9 mjeseci. Iznosi finansiranja od 2.000,00 KM do 20.000,00 KM. Mogu se koristiti sve vrste proizvoda koje Banka nudi.

Visina profitne stope koju korisnik plaća Banci iznosi 4.50% p.a. Nakon subvencije profitne stope od strane Općine u iznosu od 4%, subvencionirana profitna stopa za Korisnika finansiranja iznosi 0.50 %. Naknada za obradu zahtjeva je 0,50% jednokratno unaprijed od iznosa kredita.

Subvencija se obračunava i isplaćuje mjesečno, na bazi urađenog monitoringa kojim Banka na osnovu dostavljenih dokumenata od strane Korisnika potvrđuje ispunjenje ugovorenih uslova.

5. POSEBNI USLOVI ZA OSTVARENJE SUBVENCIJE I NAČIN DOKUMENTOVANJA

Korisnici finansiranja stiču pravo na isplatu subvencije, po uplati anuiteta i dostavljanju dokumenata kojim dokazuju ispunjenje posebnih uslova:

a. Novoregistrovani samostalni poduzetnici trebaju zadržati postojeći broj zaposlenika koji su imali u momentu odobrenja sredstava kako za kratkoročna tako i za dugoročna finansiranja

b. Novoregistrovana privredna društva trebaju:

- za finansiranja s rokom otplate do 3 godine - zadržati postojeći broj zaposlenika koji su imali u momentu odobrenja finansiranja,

- a za finansiranja s rokom otplate od 3-5 godina uposliti 1 novu osobu.

Broj zaposlenih u momentu podnošenje zahtjeva za finansiranje se utvrđuje na osnovu Specifikacija uz isplatu plaća

- Obrasca 2001 i/ili obrasca 2002 - Specifikacija uz uplatu doprinosa poduzetnika (ukoljko je riječ o samostalnom poduzetniku) iz Poreske uprave za predhodni mjesec.

Ako je uslov zadržavanje broja zaposlenih, Korisnik sredstava će ostvariti pravo na isplatu subvencije ako broj zaposlenih navedenih u Obrascima 2001 i /ili 2002 za mjeseca za koji se vrši povrat profitne stope jednak broju zaposlenih u vrijeme podnošenja zahtjeva za finansiranje.

Ako je uslov zapošljavanje nove osobe, rok u kojem će Korisnik sredstava - privredno društvo imati obavezu da zaposli radnika će biti do 12 mjeseci od dana zaključenja ugovora o finansiranju sa Bankom, te da ga zadrži za sve vrijeme trajanja Ugovora, što se dokazuje Obrascima 2001, 2001 A i/ ili 2002.

Uslov za ostvarenje prava na subvenciju je istovremeno i uredno izmirivanje obaveza po finansiranju prema Banci. Banka će izvršiti naplatu ukupnog iznosa profitne stope po pojedinačnim ugovorima zaključenim sa Korisnicima sredstava, mjesečnim monitoringom utvrditi ispunjenje uslova za ostvarenje prava na subvenciju, te ukoliko su uslovi ispunjeni, zatražiti od općine isplatu subvencije za Korisnika finansiranja.

6. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Potrebna dokumentacija za apliciranje samostalnih poduzetnika (obrtnici i samostalne djelatnosti):

- Uredno popunjen i ovjeren zahtjev za finansiranje
- Dokument o namjeri korištenja sredstava finansiranja (predračun, faktura, Ugovor o kupoprodaji, potvrda o ostatku duga);
- Rješenje nadležnog općinskog organa za obavljanje djelatnosti;
- Kopija kartona deponovanih potpisa lica ovlaštenih za zastupanje;
- Specifikacija o utvrđivanju dohotka od samostalne djelatnosti za posljednje dvije godine;
- Uvjerenje o poreskoj i PDV registraciji (ukoliko je djelatnost u obavezi);
- Fotokopija LK vlasnika samostalne djelatnosti;
- Fotokopija CIPS potvrde vlasnika samostalne djelatnosti;
- Odgovarajući dokument koji dokazuje da vlasnik samostalne djelatnosti ima nekretninu u svom vlasništvu (stan, kuća, zemljište, poslovni prostor); odgovarajući dokument koji dokazuje vlasništvo - ZK izvadak, list nepokretnosti, posjedovni list (samo za ona područja u kojima nisu uspostavljene zemljišne knjige);
- Po zahtjevu Banke i ostala dokumenta u skladu sa internim aktima Banke.
- Potrebna dokumentacija za apliciranje pravnih lica:
- Zahtjev kojim se definiše namjena, iznos i rok otplate finansiranja;
- Rješenje o upisu u sudski registar sa svim izmjenama i dopunama;
- Aktuelni izvod iz sudskog registra ne stariji od 90 dana;
- Statut i odluka o osnivanju preduzeća;
- Uvjerenje o poreskoj registraciji od porezne uprave - ID broj;
- Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost - PDV broj;
- Obavještenje nadležnog zavoda za statistku o razvrstavanju po djelatnostima;
- Uvjerenje Porezne uprave o izmirenim direktnim porezima, ne starije od 30 dana;
- Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim indirektnim porezima, ne starije od 30 dana;
- Obrasce 2001 i 2001A - Specifikacije uz isplatu plaća i/ili Obrazac 2002 -Specifikacija uz uplatu doprinosa poduzetnika;
- Kopija lične karte i CIPS-a za lica ovlaštena za zastupanje;
- Izjava o povezanim licima;
- Saglasnost za provjeru Centralnog registra kredita (CRK);
- Izvještaj eksternog revizora (samo za dioničarska društva);
- Poslovni plan, projektovani bilansi i gotovinski tokovi za period otplate finansiranja;
- Program ili projekat, sažetak projekta po osnovu kojeg se podnosi zahtjev za finansiranje;
- Očekivani efekti u zapošljavanju, shodno biznis planu;
- Bilans stanja i uspjeha, te preliminarni finansijski pokazatelji za tekući period;
- Dokumentacija za obezbjeđenje finansiranja i instrumenti obezbjeđenja finansiranja (kolateral) koje određuje Banka, u skladu sa svojom poslovnom politikom i ovisi o bonitetu komitenta i
- Po zahtjevu Banke i ostala dokumenta u skladu sa internim aktima Banke.

Potrebna dokumentacija za založno pravo:

Za ponuđeno obezbjeđenje (zalog pokretne i nepokretne imovine) obavezno je dostaviti procjenu sudskog vještaka (procjena nekretnine ne smije biti starija od 6 mjeseci i treba biti izvršena od ovlaštenog sudskog vještaka prihvatljivog za banku), dokument koji dokazuje vlasništvo (ZK izvadak ne stariji od 30 dana) i kopiju katastarskog plana.

Potrebna vrijednost založnog prava u odnosu na iznos odobrenog finansiranja utvrđuje se u skladu sa aktima banke i ovisi od visine zahtjeva za finansiranje i sveukupnog boniteta klijenta. Uobičajene vrste kolaterala koje BBI Banka prihvata su:

- Založno pravo na nekretnine;
- Založno pravo na opremu;
- Mjenice firme;
- Lične mjenice vlasnika privrednog društva ili obrta;
- Ugovor o asignaciji;
- Polisa osiguranja vinkulirana u korist BBI;
- Ostalo u dogovoru sa Bankom.

Za zahtjeve za koje Općina i Banka zajednički utvrde postojanje dobre zaokružene poslovne ideje kao i izvjesnog tržišta za proizvode ili usluge, postoji mogućnost djelimičnog obezbjeđenja iz potencijala Kreditno-garantnog fonda, što će se utvrđivati po svakom pojedinačnom zahtjevu.

7. ROKOVI

Podnošenje zahtjeva za finansiranje prema uslovima Javnog poziva počinje teći od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja i traje do utroška sredstava. Analiza, obrada i odobravanje zahtjeva će se vršiti u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva.

8. MJESTO I NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjevi za finansiranja sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama sa naznakom "Zahtjev za finansiranje iz linije Općine Novi Grad Sarajevo" lično na protokol ili preporučenom poštom, na adresu:

BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo,
Trg djece Sarajeva b.b.,
71.000 Sarajevo
ili putem elektronske pošte: linijanovigradsarajevo@bbi.ba

9. UGOVOR SA KORISNICIMA FINANSIRANJA

Prijem zahtjeva, proces analize, obrade i odobravanja za finansiranje iz sredstava finansijske linije vršit će se u skladu sa redovnim procedurama BBI banke. Ugovore o finansiranjima sa korisnicima sredstava zaključivati će BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo. Ugovorom će se definisati međusobne obaveze i prava ugovornih strana, te način korištenja finansiranja. Za sva finansiranja je obavezan monitoring od strane BBI na mjesečnom nivou.

Monitoring se provodi do kraja mjeseca za protekli mjesec. Korisnik sredstava je u obavezi mjesečno - odmah po isplati plaća dostaviti BBI svu potrebnu dokumentaciju u svrhu dokaza ispunjenja posebnih uslova iz ugovora i ostvarivanja prava na subvencioniranu profitnu maržu: Obrasce 2001 i 2001A - Specifikacije uz isplatu plaća i/ili Obrazac 2002 -Specifikacija uz uplatu doprinosa poduzetnika.

10.OSTALO

U postupku podnošenja zahtjeva po Javnom pozivu Banka ne snosi nikakve troškove učesnicima, te zadržava pravo da u slučaju opravdanosti zahtjeve u potpunosti odbije. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati.

11. INFORMACIJE

Dodatne informacije prije samog podnošenja zahtjeva i u toku Javnog poziva mogu se dobiti pozivom na telefone: (033) 275-289, 275-507, 257-709, 257-710, 275-511; fax: 033 203-122, kao i na e-mail: linijanovigradsarajevo@bbi.ba

Više informacija potražite na sajtu www.grantovi.com.

Ocena
Vaša ocena
Bookmark and Share