pretraga

kursna lista

BA

HR

RS

MK

EUR 117.9519
USD 105.7106
CHF 104.6508
GBP 134.4641
CAD 78.7081
HRK 15.8697
BAM 60.3078
EUR 1.955830
CAD 1.349428
HRK 26.179579
CHF 1.775370
GBP 2.573629
USD 1.757863
RSD 1.592767
CAD 5.051136
CZK 0.281834
CHF 6.985052
GBP 9.636229
USD 6.918497
EUR 7.624184
PLN 1.743468
EUR 61.505
USD 46.5066
GBP 72.8128
CHF 46.4119
CAD 45.4818
13.02.2019.Grantovi.com

Javni poziv poslodavcima da se prijave za učešće u programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika sa VSS i VŠS

Javna ustanova "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo, u skladu sa članom 9. stav 2. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 4/04, 29/09 i 18/13), te Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2018. godini, br: 02-05-20048-9.1/18, 02-05-26858-12.2/18, 02-05-30090-12.2/18 i 02-05- 1512-30.1/19 , o b j a v l j u j e:

 

Javni poziv poslodavcima da se prijave za učešće u programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika sa VSS i VŠS

 

I

U cilju realizacije Pograma mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2018. godini, Javna ustanova "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo (u daljem tekstu: Služba), poziva poslodavce sa područja Kantona Sarajevo da prijave potrebu za zapošljavanjem pripravnika VSS i VŠS, bez radnog iskustva u struci, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih u Kantonu Sarajevo, prije objave javnog poziva i dalje sve do potpisivanja ugovora o radu sa poslodavcem kojem su odobrena sredstva po Programu.

Cilj Programa zapošljavanja pripravnika je kraće trajanje nezaposlenosti osoba bez radnog iskustva.

U Programu zapošljavanja pripravnika prednost za učešće imaju nezaposlene osobe: djeca demobilisanih boraca, šehidske porodice i porodice poginulih boraca, RVI, djeca RVI koji imaju 100% procenat invalidnosti, djeca dobitnika najvećih ratnih priznanja, civilne žrtve rata, osobe koje su na evidenciji nezaposlenih najmanje 24 mjeseca prije objave javnog poziva, bivši štićenici domova za djecu bez roditeljskog staranja, liječeni ovisnici o psihoaktivnim supstancama, Romi, lica sa invaliditetom, djeca samohranih roditelja, korisnici javnih kuhinja, djeca sa statusom člana domaćinstva u kome ni jedan član nije zaposlen i nezaposlene osobe iz savjetodavnog procesa, a koje imaju individualni plan zapošljavanja sačinjen od strane savjetodavca u birou.

II

Planirana sredstva za ove namjene iznose 6.720.000,00 KM, a cilj je zapošljavanje 700 pripravnika sa VSS i VŠS.

Služba će poslodavcima koji budu obuhvaćeni Programom sufinansiranja zapošljavanja pripravnika i potpišu Ugovor o radu sa pripravnikom u skladu sa Zakonom o radu, u trajanju od 12 mjeseci, refundirati sredstva u mjesečnom iznosu od 800,00 KM po novouposlenom pripravniku, za cijelu ili dio isplate bruto plaće. Svi drugi eventualni troškovi padaju na teret poslodavca.

Iznimno od prethodnog stava, pripravnici medicinske struke VSS i VŠS po ovom programu zapošljavaju se na period od 6 mjeseci i pripadaju im ista prava kao pripravnicima iz prethodnog stava.

III

Poslodavci koji žele učestvovati u Programu zapošljavanja pripravnika u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji dužni su:

1. podnijeti aplikaciju u roku predviđenom u javnom pozivu (aplikacija se može preuzeti u Odjeljenju za podsticajne mjere zapošljavanja u ulici Đoke Mazalića 3, kancelarija br.15/I ili sa web stranice www.szk.ba),

2. uz aplikaciju priložiti:

- rješenje o registraciji u Kantonu Sarajevo,

- uvjerenje o poreskoj registraciji sa identifikacionim brojem,

- uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa ne starije od 30 dana od dana objave javnog poziva,

- listing o trenutnom broju zaposlenih (izdat od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine),

- uvjerenje o izmirenim obavezama poreza na dodatnu vrijednost ukoliko je podnosilac aplikacije PDV obveznik (izdat od strane Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine),

- broj računa u banci (ako je poslodavac budžetski korisnik šifra budžetskog korisnika).

IV

U ovom Programu ne mogu učestvovati:

1. poslodavci koji redovno ne izmiruju obaveze uplate javnih prihoda, osim u slučaju kad poslodavac ima potpisan ugovor sa Poreznom upravom Federacije Bosne i Hercegovine i Upravom za indirektno oporezivanje o uplati duga na rate u kom slučaju je poslodavac dužan dostaviti potvrdu Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine i/ili Uprave za indirektno oporezivanje ili uvjerenje da poslodavac vrši uplate po potpisanom ugovoru,

2. poslodavci koji nemaju radnika prijavljenih na penzijsko - invalidsko osiguranje.

V

Poslodavci korisnici Programa zapošljavanja pripravnika dužni su u radnom odnosu zadržati postojeći broj radnika koji su imali u momentu podnošenja zahtjeva, uvećan za broj sufinansiranih osoba, osim u slučajevima odlazaka u penziju postojećih radnika i raskida ugovora o radu na zahtjev radnika, a do okončanja ugovora o sufinansiranju.

VI

Prednost za učešće u ovom programu imat će poslodavci koji se bave proizvodnom i turističkom djelatnosti, poslodavci koji trenutno imaju zaposlen veći broj radnika, poslodavci koji budu potraživali pripravnike suficitarnih zanimanja, poslodavci kod kojih je došlo do povećanja broja zaposlenih u odnosu na prethodni program sufinansiranja zapošljavanja koji su koristili, a koji je okončan kao i poslodavci koji trenutno nisu korisnici programa sufinansiranja zapošljavanja, poslodavci koji su osnovani u 2018. godini i poslodavci sa večinskim privatnim vlasništvom.

U slučaju da nakon vrednovanja aplikacija, dva ili više poslodavaca imaju jednak broj bodova, prednost se daje poslodavcu koji je prije podnio aplikaciju za učešće u ovom programu.

VII

Javni poziv ostaje otvoren do 28.02.2019.godine.

Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

VIII

Rezultati ovog javnog poziva biće objavljeni na web stranici Službe.

IX

Služba će sa poslodavcima koji budu obuhvaćeni Programom, zaključiti ugovore kojima će biti regulisana sva prava i obaveze ugovornih strana, u skladu sa Programom.

Rok za realizaciju Programa zapošljavanja pripravnika je 18 mjeseci od dana potpisivanja ugovora sa poslodavcem uključujući i eventualne anekse ugovora.

X

Aplikacij e sa potrebnom dokumentacij om, podnose se neposredno ili preporučeno putem pošte Javnoj ustanovi "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo, ulica Đoke Mazalića broj 3, sa napomenom: "Za Program sufinansiranja zapošljavanja pripravnika".

Dodatne informacije mogu se dobiti u Odjeljenju za podsticajne mjere zapošljavanja, kancelarija broj 15/I i na broj telefona 033/ 569-100.

Sarajevo, Đoke Mazalića 3, web-stranica: www.szks.ba; e-mail adresa: info@szks.ba Tel/:++387 (33) 569-100, fax: 204-177; Matični broj: 4200304610003; Poreski broj: 01079085; Računi Intesa Sanpaolo Banka d.d. Sarajevo: 1549212010171056-depozitni račun, 1540012000135120-transakcijski račun.

Više informacija možete pronaći na sajtu www.grantovi.com.

Ocena
Vaša ocena
Bookmark and Share