pretraga

kursna lista

BA

HR

RS

MK

EUR 117.9612
USD 105.492
CHF 104.5199
GBP 134.9207
CAD 78.3067
HRK 15.8768
BAM 60.3126
EUR 1.955830
CAD 1.349428
HRK 26.179579
CHF 1.775370
GBP 2.573629
USD 1.757863
RSD 1.592767
CAD 5.051136
CZK 0.281834
CHF 6.985052
GBP 9.636229
USD 6.918497
EUR 7.624184
PLN 1.743468
EUR 61.505
USD 46.5066
GBP 72.8128
CHF 46.4119
CAD 45.4818
19.02.2019.Grantovi.com

"Socijalizacija djece Republike Srpske - 2019. god."

U skladu sa Zakonom o dječijoj zaštiti ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 114/17 i 122/18), a na osnovu Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Programa rada i prijedlog budžeta JU Javnog fonda za dječiju zaštitu Republike Srpske za 2019. god. ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 117/18) i Mišlјenja Ministarstva zdravlјa i socijalne zaštite broj: 11/05-533-111/18 od 12.11.2019. god., a prema projektnoj dokumentaciji za 2019-2021. godinu, Javna ustanova Javni fond za dječiju zaštitu raspisuje

Javni konkurs
za izbor najpovolјnijih ustanova i organizacija za realizaciju projekta "Socijalizacija djece Republike Srpske - 2019. god."

 

(podrška ujednačavanju uslova za zadovolјavanje razvojnih potreba djece i kvalitetniji psihofizički razvoj) i podnošenje zahtjeva roditelјa/staratelјa za za ostvarivanje prava iz člana 34. Zakona o dječijoj zaštiti učešćem djece - cilјnih kategorija u ovom Projektu

Ciljevi Projekta:

-  stvaranje bar djelimično približnih uslova za zadovolјavanje razvojnih potreba djece Republike Srpske;

- socijalizacija i integracija djece sa smetnjama u razvoju i djece iz socijalno depriviranih porodica u vršnjačku grupu;

- razvijanje osjećaja empatije kod djece korisnika Projekta, njihova afirmacija i podizanje nivoa socijalnih kompetencija i upoznavanje sa međusobnim specifičnostima i individualnim razlikama kroz programske aktivnosti i sadržaje.

I - Ciljne kategorije djece su:

1. Djeca i lica kod kojih je izvršeno razvrstavanje u smislu Pravilnika o procjeni potreba i usmjera-vanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju; (posebno će biti obuhvaćena djeca i lica - sportisti ovih kategorija);

2. Djeca sa hroničnim obolјenjima (na čestim i dužim hospitalizacijama i učestalim hronicitetom);

3.  Posebno talentovana djeca (pobjednici na opštinskim, republičkim takmičenjima i posebno istaknuti sportisti, muzičari, glumci.....);

4.  Djeca bez roditelјskog staranja;

5.  Djeca iz strukturalno i funkcionalno promijenjenih (poremećenih) porodica;

6. Djeca žrtve nasilјa i žrtve trgovine djecom, prema Zakonu o socijalnoj zaštiti Republike Srpske ("Službeni glasnik" broj: 37/12), a na osnovu pisanog dokumenta centra za socijalni rad/službe socijalne i dječije zaštite;

7. Djeca iz porodica, koji su korisnici stalne novčane pomoći prema Zakonu o socijalnoj zaštiti i djeca korisnici prava na dodatak na djecu;

8. Djeca civilnih žrtava rata i logoraša;

9. Djeca čiji je jedan od roditelјa (ili oba) invalid - bez obzira na uzroke nastajanja invaliditeta (ratni vojni invalidi VRS, civilni invalidi, invalidi rada i sl.)- prednost imaju invalidi težih kategorija, i djeca čiji su roditelјi/staratelјi hronični bolesnici (psihički bolesnici, obolјeli od kancera..), čije zdravstveno stanje znatno utiče na kvalitet porodičnog života i zadovolјavanje razvojnih potreba djece;

10. Djeca iz porodica demobilisanih boraca VRS, koje se nalaze u stanju socijalne potrebe;

11. Djeca iz višečlanih porodica, lošijeg materijalnog statusa;

12. Djeca romske populacije;

13. Djeca, braća i sestre (siblinzi) djece sa smetnjama u razvoju;

14. Djeca predškolskog uzrasta (vulnerabilne kategorije) u prvoj smjeni Projekta;

Projektom se obuhvataju djeca starosti od šest do 15 godina, u slučajevima djece sa smetnjama u razvoju do navršenih 18 godina starosti, a izuzetno lica sa invaliditetom starija od 18 godina, koja do sada nisu bila u Projektu ili su bili učesnici u ranijim godinama za koje postoji indikacija za učešće u Projektu (na osnovu mišlјenja lјekara ili stručnog tima centra za socijalni rad, službe za socijalnu i dječiju zaštitu).

Projekat će se realizovati na crnogorskoj obali u uslužnom objektu Omladinskom hostelu "Užice" u Bečićima (opština Budva) uperiodu od 20.5 do 21.9.2019. god.u trinaest desetodnevnih smjena sa devet pansiona i jednom osmodnevnom smjenom (prva) sa sedam pansiona. TOK realizacije Projekta će biti u skladu sa raspoloživim sredstvima JU Javni fond za dječiju zaštitu.

II - Uslovi za prijavu na konkurs

Il.a. Na konkurs se mogu prijaviti organizacije iustanove (prema cilјnim kategorijama djece koje obuhvataju) i to:

1) Centri ZA SOCIJALNI RAD I SLUŽBE  SOCIJALNE I dječije zaštite koji su koordinatori projektnih aktivnosti u lokalnoj zajednici, a obuhvataju djecu slјedećih cilјnih kategorija:

a) djeca iz porodica korisnika prava na dodatak na djecu i koje ostvaruju pravo na novčanu pomoć
prema Zakonu o socijalnoj zaštiti;

b) djeca žrtve nasilјa i žrtve trgovine djecom, vjposebno nadarena djeca - pobjednici na takmičenjima, a prema podacima Republičkog pedagoškog zavoda i ostalih relevantnih institucija;

g) djeca iz strukturalno i funkcionalno promijenjenih (poremećenih) porodica;

d) djeca bez roditelјskog staranja koja susmještena u hranitelјske i staratelјske porodice;

đ) djeca civilnih invalida, invalida rada i hroničnih bolesnika;

e) djeca, braća i sestra djece sa smetnjama u razvoju;

ž) djeca predškolskog uzrasta (vulnerabilnih kategorija)

U slučaju da sa područja lokalne zajednice ne konkuriše nevladin sektor u republičke organizacije, onda mjesno nadležni centar za socijalni rad ili služba socijalne i dječije zaštite obuhvataju i slјedeće kategorije djece:

a) Djeca kod kojih je izvršena procjena potreba i usmjeravanje u smislu Pravilnika o procjeni potreba i usmjeravanju djece i omladine sa smetnjama razvoju; b) djecu sa hroničnim obolјenjima; v) djecu iz višečlanih porodica; g) djecu romske populacije; d) djecu ratnih vojnih invalida VRS od I -IV kategorija, djecu civilnih žrtava rata i logoraša; đ) djecu iz porodica demobilisanih boraca VRS u stanju socijalne potrebe.

2) specijalizovane ustanove soiijalne u dječije zaštite obuhvataju:

a) djecu bez roditelјskog staranja; b) djecu kod kojih je izvršena procjena potreba i usmjeravanje u smislu Pravilnika o procjeni potreba i usmjeravanju djece i omladine sa smetnjama razvoju, koja su smještena u ustanove i v) djecu predškolskog uzrasta, koja se nalaze na rehabilitacionom tretmanu u
ustanovi;

3) opštinski odbori Boračke organizaiije Republike Srpske i Udruženje veterana VRS obuhvataju:

a) djecu ratnih vojnih invalida od I do IV kategorije; b) djecu civilnih žrtava rata i logoraša, djecu civilne žrtve rata; v) djecu iz porodica demobilisanih boraca prve u stanju socijalne potrebe, a prema mišlјenju nadležnih centara za socijalni rad i službi socijalne i dječije zaštite;

4) opštinske organizacije Saveza ratnih vojnih invalida Republike Srpske obuhvataju djecu ratnih vojnih invalida od I do IV kategorije;

5)  nevladine organizacije ili udruženja građana. koje Statutom imaju registrovane aktivnosti za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju i sa djecom sa hroničnim obolјenjima i njihovim roditelјima;

b)  opštinska udruženja porodiia sa četvoro u višv djeue za djecu iz višečlanih porodica lošijeg materijalnog statusa, prema mišlјenju nadležnih centara za socijalni rad i službi socijalne i dječije zaštite;

7) gradska u opštinska udruženja Roma - djecu iz romske populacije;

8) zdravstvene ustanove (klinički centri, opšte bolnice) za djecu hronične bolesnike na dužim i češćim hospitalizacijama.

Broj djece-učesnika u Projektu sa područja jedne opštine se određuje u skladu sa: procentualnim učešćem djece korisnika prava na dodatak na djecu sa područja konkretne opštine u odnosu na ukupan broj korisnika u Republici (baza podataka JU JFDZ), brojem prispjelih prijava na konkurs za djecu-potencijalne učesnike u Projektu, kao i prema broju djece-učesnika u Projektu u prethodnim godinama, a sve u skladu sa raspoloživim sredstvima za realizaciju Projekta u 2019. godini.

Broj djece iz Boračke organizacije Republike Srpske, Udruženja veterana VRS i Republičke organizacije RVI RS po opštinskim organizacijama određnvaće republička organizacija u okviru ukupno odobrenog kontigenta učesnika na nivou Republike, a prema prispjelim prijavama i u skladu sa kriterijima javnog konkursa.

II.b. Na javni konkurs roditelјi ili staratelјi djece - cilјnih kategorija mogu se obratiti pojedinačnim zahtjevima za učestvovanje djece u Projektu, odnosno za ostvarivanje prava na zadovolјavanje razvojnih potreba, iz člana 34. Zakona o dječijoj zaštiti, u slučaju da se djeca (prema predviđenim kriterijumima), već ne nalaze na spiskovima neke od ustanova-organizacija, zainteresovanih za učešće u realizaciji Projekta.

Roditelјi ili staratelјi zahtjeve podnose u mjesno nadležni centar za socijalni rad, odnosno službu socijalne i dječije zaštite.

II.v. Posebni uslovi: Prednost za učešće u Projektu imaju djeca cilјnih kategorija i to:

- koja nisu bila korisnici ovog Projekta u prethodnim godinama;

-  koja su u 2018. godini ispunjavala uslove javnog konkursa, a nisu učestvovala u Projektu zbog ograničenih kapaciteta u uslužnom prostoru a za koju su roditelјi/staratelјi podnijeli zahtjev za ostvarivanje prava iz člana 34. Zakona o dječijoj zaštiti i u 2019. god.;

-   Djeca kod kojih je izvršena procjena potreba i usmjeravanje u smislu Pravilnika o procjeni po-treba i usmjeravanju djece i omladine sa smetnjama razvoju, hroničnim obolјenjima i djeca bez rodi-telјskog staranja mogu učestvovati u Projektu do tri puta, a na osnovu preporuke lјekara specijaliste ili mišlјenja stručnog tima specijalizovane ustanove u kojoj dijete boravi, ili stručnog tima centra za socijalni rad ili službe socijalne i dječije zaštite (izuzetno više puta);

- Djeca kod kojih je izvršena procjena potreba i usmjeravanje u smislu Pravilnika o procjeni potreba i usmjeravanju djece i omladine sa smetnjama razvoju i hroničnim obolјenjima uzrasta do 18 godina koja su tri puta učestvovala u Projektu, mogu ponovo učestvovati u Projektu, ako je od poslјednjeg boravka prošlo minimalno dvije godine (sezone) i nisu smještena u specijalizovane ustanove socijalne i dječije zaštite, a na osnovu preporuku stručnog tima centra za socijalni rad, službe socijalne i dječije zaštite ili mišlјenja lјekara (izuzetno ranije). Ako su smještena u ustanove socijalne zaštite moguće je kontinuirano učešće tri i više puta u slučajevima da nisu popunjena sva odobrena mjesta za ustanovu djecom koja imaju manje od tri učešća;

- djeca ostalih kategorija mogu učestvovati do tri puta i to u slučaju kada je došlo do pogoršanja porodičnih uslova, zdravstvenog stanja ili akutnog traumatičnog događaja, a na osnovu mišlјenja stručnog tima nadležnog centra za socijalni rad, službe socijalne i dječije zaštite;

- u kategoriji djece iz višečlanih porodica prednost imaju djeca sa smetnjama u psihofizičkom razvoju i djeca čije su porodice lošijeg socio-ekonomskog statusa;

- posebno će se vrednovati prijave ustanova-organizacija koje obezbijede finansijsku ili drugu podršku lokalne zajednice i drugih donatora za djecu-učesnike u Projektu.

Vaspitači se biraju putem javnog konkursa. koji raspisuje Javna ustanova Javni fond za dječiju zaštitu u saradnji sa centrima za socijalni rad i službama socijalne i dječije zaštite (detalјnije u Javnom konkursu za izbor vaspitača).
Specijalizovane ustanove socijalne zaštite u zdravstvene ustanove, predlažu vaspitače iz svojih ustanova koji rade sa djecom - štićenicima, učesnicima u Projektu

Roditelј (staratelј) i izuzetno drugi pratilac uz saglasnost organa staratelјstva može puto-vati i boraviti u odmaralištu kao pratioci samo za djecu čije psihofizičko stanje neizostavno iziskuje stalno prisustvo roditelјa, a što je konstatovano u nalazu i mišlјenju lјekara porodične medicine, specijaliste pedijatrije ili druge odgovarajuće specijalizacije. Broj roditelјa-pratilaca zavisi od stepena očuvaiih kapaciteta i uzrasne dobi djece sa smetnjama u razvoju.

III - Sadržaj prijave

Zainteresovane ustanove -organizacije i centri za socijalni rad prijavlјuju se na javni konkurs na taj način što popunjavaju prijavne obrasce sa dokumentacijom za saako dijete koju podnosi podutelј staratelј (za kategorije djece koje obuhvataju prema tački I.a. javnog konkursa).

-  Obrasci se mogu preuzeti u mjesno nadležnim centrima za socijalni rad, regionalnim kancelarijama JU Javni fond za dječiju zaštitu (u Banjaluci, Istočnom Sarajevu i Trebinju) ili direktio od Stručnog tima Projekta u Bijelјini, kao i na WEB stranici Fonda (www.jfdz.org).

Pored popunjenog prijavnog obrasca, zainteresovane nevladine organizacije i udruženja građana mo-raju dostaviti rješenje nadležnog Suda o registraciji i kratak prikaz aktivnosti koje su provedene TOKOM 2018. godine.

-  Ukoliko ustanova-organizacija obezbijedi podršku lokalne zajednice ili drugih donatora neophodno je da dostavi potvrdu o obliku, visini i načinu te podrške.

- Sve ustanove i organizacije koje konkurišu obavezne su da dostave kompletne spiskove sa podacima o djeci koja će učestvovati u programu (vidjeti: prijavne obrasce), a za djecu sa smetnjama u razvoju i hroničnim obolјenjima nalaz i mišlјenje relevantne prvostepene Komisije centra za socijalni rad.

-  Roditelј (staratelј) - u ime malolјetnog djeteta, podnosi zahtjev mjesno nadležnom centru za so-cijalni rad ili službi socijalne i dječije zaštite odnosno organizaciji preko koje konkuriše (na obrascu koji će preuzetiu centru za socijalni pad, službi socijalne u dječije zaštite, ustanovi/organizaciji ili web stranici Fonda).

Uz zahtjev je neophodno da dostave: fotokopiju lične karte podnosioca zahtjeva roditelјa (stara-telјa). kućnu listu. izvod iz matične knjige roćenih za lijete. a v zavisnosti od iilјne kategorije ljeteta adekvatnu dokumentaiiju Gnpr. za djeiu sa smetnjama u razvoju nalaz i mišlјenje relevantne prvostepene Komisije za djecu bez roditelјskog staranja rješenje o staratelјstvu. rješenje o stepenu invalidnosti roditelјa i sl..1

IV - Neophodna dokumentacija za učešće djece u Projektu

Nakon prihvatanja prijave od strane regionalne komisije i donošenja pozitivnog rješenja od strane centara za socijalni rad i službi socijalne i dječije zaštite, odabrana ustanova-organizacija je dužna najmanje deset dana prije polaska grupe, centru za socijalni rad - službi socijalne i dječije zaštite dostaviti definitivan spisak djece u pratećeg osoblјa i spisak rezervi - djece koja bi ispunjavala uslove konkursa u slučaju odustajanja odabrane djece (na odgovarajućim obrascima Fonda).

Najkasnije, deset dana prije putovanja djeteta odabrane ustanove-organizacije i roditelјi (staratelјi) - podnosioci zahtjeva su dužni dostaviti:

- nalaz u mišlјenje lјekara porodične medicine (na obrascu propisanom za potrebe Projekta), specijaliste pedijatrije ili druge odgovarajuće specijalizacije za svako dijete da put u boravak na moru nisu kontraindikovani po zdravlјe djeteta;

- pisanu saglasnost roditelјa, staratelјa za putovanje i boravak djece u uslužnom prostoru;

- podatke o putnoj ispravi za svako dijete (brojevi individualnih pasoša ili kolektivnih pasoša za grupu);

- za učešće u Projektu izuzetno osjetlјivih kategorija djece (npr.djeca žrtve nasilјa, žrtve trgovinom djece, djeca sa akutnom traumom, multipliciranim zdravstvenim problemima i sl.,) dostavlјa se dodatna, adekvatna dokumentacija.: socijalna anamneza, mišlјenje stručnog tima mjesno nadležnog centra za socijalni rad odnosno službe socijalne i dječije zaštite, mišlјenje lјekara - adekvatne specijalizacije (psihijatra, kardiologa i sl.) po potrebi kopiran zdravstveni karton itd...

V - Rok za dostavu prijava

Prijave i zahtjeve (popunjene konkursne obrasce] dostaviti u mjesno nadležne opštinske i gradske centre za socijalni rad, odnosno službe socijalne i dječije zaštite, u roku od mjesec od dana objavlјivanja javnog konkursa u javnom glasilu "Glas Srpske", sa naznakom "PRIJAVA NA KONKURS - projekat "Socijolizacija djece Republike Srpske - 2019. god.".

Naknadno dostavlјene prijave na konkurs će se uzeti u razmatranje samo u izuzetnim slučajevima (npr. akutna traumatična porodična ili zdravstvena situacija kod djeteta) i to na osnovu mišlјenja Stručnog tima centra za socijalni rad, službe socijalne i dječije, u najbolјem interesu djeteta, a uz saglasnost Stručnog tima JU Javni Fond za dječiju zaštitu.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama kontakt osoba u JU Javnom fondu za dječiju zaštitu je: Slađana Cvjetković. dipl. psiholog TEL: 055/490-322 e-mail: sladjana.cvjetkovic@jfdz.org.

Više informacija možete pronaći na sajtu www.grantovi.com.

Ocena
Vaša ocena
Bookmark and Share