pretraga

kursna lista

BA

HR

RS

MK

EUR 117.7502
USD 104.5368
CHF 106.3399
GBP 131.0957
CAD 80.2332
HRK 15.9296
BAM 60.2047
EUR 1.955830
CAD 1.349428
HRK 26.179579
CHF 1.775370
GBP 2.573629
USD 1.757863
RSD 1.592767
CAD 5.051136
CZK 0.281834
CHF 6.985052
GBP 9.636229
USD 6.918497
EUR 7.624184
PLN 1.743468
EUR 61.505
USD 46.5066
GBP 72.8128
CHF 46.4119
CAD 45.4818
24.03.2019.Oslobodjenje

Rok za podnošenje poreznih prijava 1. april 2019.

Rok za podnošenje poreznih prijava 1. april 2019.Porezna uprava Federacije BiH podsjeća porezne obveznike i građane da je krajnji rok za podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak (Obrasca GPD-1051) i prijave poreza na dobit za 2018. godinu 1. april 2019. godine.

Godišnju prijavu poreza na dohodak za 2018. obavezno podnosi fizičko lice - rezident Federacije BiH (za dohodak ostvaren u i izvan Federacije BiH) i nerezident (samo za dohodak ostvaren na teritoriji Federacije BiH), ako je ostvario: dohodak iz dva ili više izvora u poreznom periodu; dohodak obavljanjem nesamostalne djelatnosti kod dva ili više poslodavaca; dohodak direktno iz inostranstva; dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti (obrt i djelatnosti srodne obrtu po Zakonu o obrtu, i druge djelatnosti regulisane posebnim propisima: trgovačke, ugostiteljske, transportne, turističke, posredovanje pri davanju stvari i prava u zakup ili podzakup i sl. i druge samostalne djelatnosti), osim dohotka od samostalnih djelatnosti na koje se porez plaća u paušalnom iznosu, te dohodak po osnovu nesamostalne djelatnosti kod jednog poslodavca, a poslodavac na sve isplaćene plaće i oporezive naknade nije obustavio i uplatio porez po odbitku.

Osim navedenih slučajeva, porezni obveznici mogu podnijeti godišnju prijavu poreza na dohodak, i po osnovu: neiskorištenih osnovnih ličnih odbitaka u toku poreznog perioda na osnovu važeće porezne kartice, naprimjer: ukoliko je poslodavac obračunao porez na dohodak što je izuzeto od oporezivanja (npr. na naknadu za bolovanje preko 42 koja je predmet refundacije) ili koristio manji faktor ličnog odbitka od iznosa na poreznoj kartici obveznika ili je porezni obveznik u toku poreznog perioda ostvarivao samo dohodak po osnovu drugih samostalnih djelatnosti (kao što je angažman po ugovoru o djelu) i sl. Također, kod korištenja dodatnih ličnih odbitaka po godišnjoj poreznoj prijavi, i to po osnovu: troškova liječenja, nabavki lijekova na recept i ortopedskih pomagala i plaćene kamate na kredit kojim se prvi put rješava stambeno pitanje.

Godišnju prijavu poreza na dohodak (Obrazac GPD –1051) porezni obveznici podnose nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema mjestu prebivališta fizičkog lica, osim ukoliko se radi o obvezniku koji je: ostvario samo dohodak od samostalne djelatnosti obrta i djelatnosti srodnih obrtu koji Obrazac GPD-1051 predaje prema mjestu registracije samostalne djelatnosti, ili fizičko lice sa prebivalištem na području Republike Srpske i/ili Brčko distrikta, a koje ostvaruje dohodak od nesamostalne djelatnosti kod poslodavaca koji imaju sjedište na području Federacije, u kom slučaju se Obrazac GPD-1051 treba predati nadležnoj poreznoj ispostavi prema mjestu sjedišta poslodavca.Za nepodnošenje godišnje prijave poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051) u propisanom roku za fizičko lice propisana je novčana kazna u iznosu od 300 do 3.000 KM.

Poreznu prijavu koja uključuje Prijavu poreza na dobit, Porezni bilans i drugu dokumentaciju propisanu zakonom podnose: privredna društva i druga pravna lica - rezidenti Federacije BiH, podružnice iz Republike Srpske ili Brčko distrikta za dobit koju ostvare u Federaciji BiH, poslovne jedinice nerezidentnog pravnog lica, pravna lica koja su registrovana u skladu sa posebnim propisima, a obavljaju neku tržišnu djelatnost i ostvaruju i druge prihode na tržištu, matično privredno društvo (koje ima odobreno porezno konsolidovanje).

Za nepodnošenje propisane porezne prijave poreza na dobit propisana je novčana kazna u iznosu od 3.000 KM do 100.000 KM. Porezne prijave mogu se podnijeti i elektronski, korištenjem usluga elektronskih servisa Porezne uprave Federacije BiH - E-usluge/servisi.

Za svaku prijavu koju Porezna uprava Federacije BiH mora sačiniti uime poreznog obveznika propisana je novčana kazna u iznosu od 500 do 50.000 KM, saopćeno je iz Porezne uprave Federacije BiH.

Ocena
Vaša ocena
Bookmark and Share