pretraga

kursna lista

BA

HR

RS

MK

EUR 117.7502
USD 104.5368
CHF 106.3399
GBP 131.0957
CAD 80.2332
HRK 15.9296
BAM 60.2047
EUR 1.955830
CAD 1.349428
HRK 26.179579
CHF 1.775370
GBP 2.573629
USD 1.757863
RSD 1.592767
CAD 5.051136
CZK 0.281834
CHF 6.985052
GBP 9.636229
USD 6.918497
EUR 7.624184
PLN 1.743468
EUR 61.505
USD 46.5066
GBP 72.8128
CHF 46.4119
CAD 45.4818
16.04.2019.Grantovi.com

Javni poziv za dodjelu namjenskih sredstava u oblasti lovstva iz Budžeta Kantona Sarajevo - Ministarstva privrede

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH ("Službene novine Fe- deracije BiH", broj 35/05) i člana 37a Zakona o lovstvu ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 4/06, 8/10 i 81/14) Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo objavljuje

 

Javni poziv

za dodjelu namjenskih sredstava u oblasti lovstva iz Budžeta Kantona Sarajevo - Ministarstva privrede za 2019. godinu


Predmet Javnog poziva:

Podnošenje prijava prijedloga projekata iz oblasti lovstva sa pratećom dokumentacijom, koji će se finansirati / sufinansirati namjenskim sredstvima iz Budžeta Kantona Sarajevo - Ministarstva privrede za 2019. godinu.

Projekti koji će biti finasirani ili sufinansirani:

Projekti koji će biti finasirani ili sufinansirani iz namjenskih sredstava Budžeta Kantona Sarajevo moraju imati za cilj unaprjeđenje lovstva, a koji se odnose na:

• izgradnju lovno uzgojnih objekata,
• uzgoj i zaštitu divljači,
• zaštitu staništa divljači,
• čišćenje, uređenje, pošumljavanje šumskog zemljišta i slično,
• očuvanje i unapređenje bioraznolikosti šumskih ekosistema,
• edukacija i jačanje ekološke kulture građana.

Pravo na dodjelu namjenskih sredstava:

Pravo na dodjelu namjenskih sredstava po Javnom pozivu imaju Lovačka udruženja sa područja Kantona Sarajevo.
Sadržaj projekta:

Projekat treba da sadrži:

• područje na kojem se izvodi projekat;

• jasne ciljeve projekta;

• vrste aktivnosti koje će se provesti da bi se postigli postavljeni ciljevi;

• očekivani rezultati;

web: http://mp.ks.gov.ba e-mail: mp@mp.ks.gov.ba Tel: + 387 (0) 33 562-121, + 387 (0) 33 562-122 Fax: + 387 (0) 33 562-226 Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

• korisnike projekta;

• rok realizacije projekta;

• neophodna sredstva (uz naznaku vlastitog ulaganja).

Dokumentacija:

Lovačka udruženja dužna su dostaviti slijedeću dokumentaciju kako bi dokazali ispunjavanje uslova:

a) rješenje o upisu u Registar udruženja kod Ministarstva pravde Kantona Sarajevo ili drugog nadležnog organa u Federaciji Bosne i Hercegovine iz kojeg je vidljivo sjedište udruženja na području Kantona,

b) uvjerenje o poreznoj registraciji,

c) bilans stanja i bilans uspjeha za prethodnu kalendarsku godinu,

d) ovjerenu izjavu o visini sredstava s kojima će sufinansijer učestvovati u finansiranju projekta ili ugovor o sufinansiranju projekta (ako postoji partner na projektu),

e) ovjerenu izjavu da za isti projekt niste dobili sredstva od drugih donatora (ukoliko se traži ukupan iznos cijene projekta),

f) narativni i finansijski izvještaj (ukoliko ste bili korisnik sredstava Ministarstva u predhodnoj godini),

g) projekat sa budžetom ovjeren i potpisan od strane podnosioca.

Dokumenti se prilažu u originalu ili ovjerenoj kopiji koja ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana objavljivanja Javnog poziva.

Rok i adresa za podnošenje prijava:

Rok za dostavu prijava po ovom javnom pozivu je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnim novinama i na web stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo www.mp.ks.gov.ba.

Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom podnose se na centralni protokol Kantona Sarajevo ili šalju preporučeno putem pošte na adresu: Kanton Sarajevo Ministarstvo privrede ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1 71000 Sarajevo sa naznakom: "NE OTVARATI" - Prijava po Javnom pozivu: Odabir korisnika za dodjelu namjenskih sredstava u oblasti lovstva iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kontakt telefon za dodatne informacije je 033 562 233 ili neposredno u službenim prostorijama Ministarstva privrede, ul. Reisa Dž. Čauševića broj 1. Sarajevo.

Više informacija možete pronaći na sajtu www.grantovi.com.

Ocena
Vaša ocena
Bookmark and Share