pretraga

kursna lista

BA

HR

RS

MK

EUR 117.5843
USD 106.6718
CHF 107.609
GBP 133.1043
CAD 80.3501
HRK 15.8748
BAM 60.1199
EUR 1.955830
CAD 1.349428
HRK 26.179579
CHF 1.775370
GBP 2.573629
USD 1.757863
RSD 1.592767
CAD 5.051136
CZK 0.281834
CHF 6.985052
GBP 9.636229
USD 6.918497
EUR 7.624184
PLN 1.743468
EUR 61.505
USD 46.5066
GBP 72.8128
CHF 46.4119
CAD 45.4818
07.05.2019.Grantovi.com

Javni konkurs za dodelu sredstava za realizaciju projekata pronatalitetne populacione politike

Na osnovu člana 55. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku dodele sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za programe i projekte iz oblasti zdravstva ("Službeni list Grada Novog Sada", br. 9/12, 3/14, 27/14 i 9/19), Gradski odbor za pronatalitetnu populacionu politiku raspisuje

 

Javni konkurs

za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za realizaciju projekata pronatalitetne populacione politike za 2019. godinu

 

I. Raspisuje se Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za realizaciju projekata pronatalitetne populacione politike za 2019. godinu.

II. Sredstva za realizaciju projekata iz tačke I. ovog javnog konkursa obezbeđena su Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2019. godinu ("Službeni list Grada Novog Sada", broj 58/18.), u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 dinara.

III. Projekti pronatalitetne populacione politike koji će se finansirati iz budžeta Grada Novog Sada u 2019. godini su:

1) projekti edukacije mladih o reproduktivnom zdravlju

Projekti edukacija mladih imaju za cilj usvajanje zdravih stilova života, očuvanje zdravlja i pravilan razvoj mladih putem izgradnje pozitivnih stavova prema porodici i rađanju, njihovo informisanje o promenama koje se dešavaju u pubertetu u cilju edukacije o bezbednom seksualnom ponašanju i zaštiti reproduktivnog zdravlja, kao i motivisanje mladih za odgovorno i bezbedno seksualno ponašanje.

2) projekti zaštite reproduktivnog zdravlja

Projekti zaštite reproduktivnog zdravlja imaju za cilj unapređenje reproduktivnog zdravlja kako bi se svakoj trudnici, porodilji i novorođenčetu obezbedio najviši mogući stepen zdravstvene zaštite.

IV. Pravo učešća na Javnom konkursu imaju zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina Vojvodina ili Grad Novi Sad i čije je sedište na teritoriji Grada Novog Sada.

V.  Prijava na Javni konkurs se može preuzeti sa internet prezentacije Grada Novog Sada (www.novisad.rs) ili u Gradskoj upravi za zdravstvo, Novi Sad, Žarka Zrenjanina 2, kancelarija 46, II sprat.
  
VI. Učesnik Javnog konkursa, na obrascu prijave, podnosi projekat koji sadrži:

- naziv projekta,

- naziv, sedište, matični broj i poreski identifikacioni broj učesnika konkursa,

- cilj projekta,

- opis projekta (značaj projekta, mesto, vreme, način realizacije aktivnosti i očekivani rezultati projekta), kao i budžet projekta i finansijski plan (pregled pojedinačnih materijalnih i nematerijalnih troškova koji se predviđaju projektom sa iznosom sredstava neophodnih za realizaciju aktivnosti i specifikacijom iznosa sredstava iz sopstvenih prihoda, sredstava iz budžeta Grada Novog Sada i drugih izvora),

- podatke o odgovornoj osobi za realizaciju projekta i angažovanje sredstava, i

- druge podatke u skladu sa obrascem prijave na javni konkurs.

VII. Prijave na Javni konkurs se podnose u Gradskoj upravi za zdravstvo, Novi Sad, Žarka Zrenjanina 2, kancelarija 46, II sprat.

VIII. Prijave na Javni konkurs se podnose od 6. maja do 17. maja 2019. godine.

IX. Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave upućene faksom ili elektronskom poštom, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom neće se razmatrati.

X. Konkursna  dokumentacija se ne vraća.

XI. Postupak Javnog konkursa sprovešće Gradski odbor za pronatalitetnu populacionu politiku.

XII. Sredstvima obezbeđenim u budžetu Grada Novog Sada za realizaciju projekata iz tačke III. ovog javnog konkursa neće se finansirati nabavka osnovnih sredstava za rad učesnika konkursa.

XIII. Gradski odbor za pronatalitetnu populacionu politiku može učesniku Javnog konkursa predložiti da izvrši određene izmene podnetog projekta, u delu budžeta projekta ili u delu aktivnosti planiranih u projektu, ukoliko smatra da budžet projekta ne odgovara planiranim aktivnostima i rezultatima realizacije projekta.

XIV. Gradski odbor za pronatalitetnu populacionu politiku je dužan da u roku od 30 dana od dana isteka roka iz tačke VIII. ovog javnog konkursa utvrdi listu projekata, primenom sledećih kriterijuma:

- oblast u kojoj se realizuje projekat, dužina trajanja projekta, broj korisnika projekta i održivost projekta,

- ciljevi koji se postižu: obim zadovoljavanja javnog interesa, stepen unapređenja stanja oblasti u kojoj se projekat sprovodi,

- sufinansiranje projekta iz drugih izvora: sopstvenih prihoda, budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, fondova Evropske unije, poklona, donacija, legata, kredita i drugo, u slučaju nedostajućeg dela sredstava za finansiranje projekta,

- zakonitost i efikasnost korišćenja sredstava iz budžeta Grada Novog Sada i održivost ranijih projekata,

- postojanje jasno formulisanih ciljeva i ciljne grupe,

- postojanje povezanosti ciljeva i aktivnosti,

- postojanje kapaciteta i iskustva učesnika konkursa za realizaciju aktivnosti projekta,

- ekonomičnost budžeta projekta,

- usklađenost predloženog budžeta projekta sa planiranim aktivnostima.

Lista projekata će se objaviti na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Novog Sada (www.novisad.rs).

Učesnici konkursa imaju pravo da u roku od tri dana od dana objavljivanja liste projekata izvrše uvid u podnete prijave na javni konkurs, a pravo prigovora u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja.

Odluku o prigovoru donosi Gradski odbor za pronatalitetnu populacionu politiku u roku od 15 dana od dana njegovog prijema i odluka Gradskog odbora je konačna.

XV. Gradski odbor za pronatalitetnu populacionu politiku, u roku od sedam dana od dana donošenja odluke o prigovoru dostavlja Gradonačelniku Grada Novog Sada predlog akta o utvrđivanju projekata za čiju realizaciju se odobravaju sredstva iz budžeta Grada Novog Sada, sa iznosom sredstava za realizaciju svakog pojedinačnog projekta.

Gradonačelnik Grada Novog Sada donosi akt o utvrđivanju projekata za čiju realizaciju se odobravaju sredstva iz budžeta Grada Novog Sada, sa iznosom sredstava za realizaciju svakog pojedinačnog projekta, koji će se objaviti na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Novog Sada (www.novisad.rs).

XVI. Gradski odbor za pronatalitetnu populacionu politiku pisanim putem će obavestiti učesnike Javnog konkursa koji nisu ostvarili pravo na sredstva iz budžeta Grada Novog Sada.

Više informacija možete pronaći na sajtu www.grantovi.com.

Ocena
Vaša ocena
Bookmark and Share