pretraga

kursna lista

BA

HR

RS

MK

EUR 117.5843
USD 106.6718
CHF 107.609
GBP 133.1043
CAD 80.3501
HRK 15.8748
BAM 60.1199
EUR 1.955830
CAD 1.349428
HRK 26.179579
CHF 1.775370
GBP 2.573629
USD 1.757863
RSD 1.592767
CAD 5.051136
CZK 0.281834
CHF 6.985052
GBP 9.636229
USD 6.918497
EUR 7.624184
PLN 1.743468
EUR 61.505
USD 46.5066
GBP 72.8128
CHF 46.4119
CAD 45.4818
14.05.2019.Grantovi.com

Javni poziv sportskim udruženjima i organizacijama i udruženjima građana sa teritorije grada Kikinde

Javni poziv
sportskim udruženjima i organizacijama i udruženjima građana sa teritorije grada Kikinde

 

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Grad Kikinda poziva sportska udruženja i organizacije i udruženja građana sa teritorije grada Kikinde da uzmu učešće u predmetnom Javnom pozivu.

Javni poziv se raspisuje u cilju finansijske podrške sportskim udruženjima, organizacijama i udruženjima građana sa teritorije grada Kikinde.

Grad Kikinda ovim Javnim pozivom želi da obezbedi podršku razvoju sporta i nevladinog sektora u vidu besplatnog prevoza sportskim udruženjima i organizacijama i udruženjima građana, a na ime realizacije takmičenja, putovanja na prvenstvene utakmice, obeležavanja važnih datuma, organizacije smotri i susreta.

Za realizaciju Javnog poziva obezbeđena su sredstva u skladu sa važećom Odlukom o Budžetu grada Kikinde.

II USLOVI ZA UČEŠĆE NA JAVNOM POZIVU

1. Sportske organizacije i udruženja, prijavu mogu podnositi ukoliko ispunjavaju sledeće uslove:

1) da budu registrovani u skladu sa Zakonom o sportu ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 10/2016.)
2) da su upisani u nacionalnu evidenciju u skladu sa Zakonom o sportu
3) da isključivo ili pretežno posluje na nedobitnoj osnovi
4) da imaju sedište na teritoriji Grada Kikinde
5) da sportski klub/udruženje/organizacija svoje aktivnosti aktivno takmičarski sprovodi najmanje godinu dana
6) da ispunjavaju, u skladu sa Zakonom, propisane uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti;
7) da su članovi odgovarajućeg nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza
8) da su u sistemu takmičenja nadležnog nacionalnog granskog saveza
9) da su udruženja, organizacije sa velikom brojnošću aktivnih članova.

Pravo učešća na Javnom pozivu nemaju sportska udruženja i organizacije:

1) koja su postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;

2) koja imaju blokadu poslovnog računa i uplate budžetskih sredstava na poslovni račun, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja;

3) koja su u poslednje dve godine pravnosnažnom odlukom kažnjena za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa svojim finansijskim poslovanjem, korišćenjem imovine, radu sa decom i sprečavanjem negativnih pojava u sportu.

Podnosiocu prijave neće biti odobrena sredstava za besplatan prevoz ukoliko u proteklom periodu po završetku aktivnosti nije podneo validan  finasijski izveštaj – pravdanje dobijenih sredstava iz Budžeta grada Kikinde, a koja su istima odobrena po drugim osnovama.

2.Prijave mogu podnositi udruženja građana koja ispunjavaju sledeće uslove:

1) da su registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima ("Službeni glasnik RS", br. 51/09 i 99/11 - dr. zakoni) i programsku aktivnost  realizuju na teritoriji grada Kikinde;

2) nisu u postupku likvidacije, stečajnom postupku ili pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;

3) nemaju blokadu računa, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja

4)  da ima sedište  na teritoriji Grada Kikinde;

Pravo učešća na Javnom pozivu nemaju udruženja građana i organizacije:

1) u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;

2) koja imaju blokadu poslovnog računa i uplate budžetskih sredstava na poslovni račun, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja;

3) koja su u poslednje dve godine pravnosnažnom odlukom kažnjena za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa svojim finansijskim poslovanjem, korišćenjem imovine, radu sa decom i sprečavanjem negativnih pojava u sportu.

Podnosiocu prijave  ne mogu biti odobrena sredstava za besplatan prevoz ukoliko u proteklom periodu po završetku aktivnosti nije podneo validan finasijski izveštaj –pravdanje dobijenih sredstava iz Budžeta grada Kikinde, a koja su istima odobrena po drugim osnovama.

Prednost pri odobravanju sredstava po ovom javnom pozivu imaće udruženja/organizacije ukoliko realiziju prevoz za potrebe sprovođenja aktivnosti od javnog interesa.

III ROKOVI I OPŠTE INFORMACIJE

Javni poziv je otvoren  do utroška sredstava opredeljenih Budžetom grada Kikinde za 2019. godinu.

Prijave se ne mogu podnositi za realizaciju prevoza ukoliko se za isti očekuju ili su obezbeđena sredstva iz drugih izvora (budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine, Republike Srbije  i drugih izvora).

Prijava obavezno sadrži kratak sažetak planiranog prevoza i predračun prevoznika, a u vezi Javnog poziva i zahtev, poziv od organizatora takmičenja,manifestacije.

Predlog  podnose udruženja, organizacije u oblasti sporta i udruženja građana u vidu zahteva.

Udruženja/organizacije su u obavezi da prilikom ugovaranja prevoza daju prioritet Javnom prevozniku, ukoliko je isto moguće uzimajući u obzir cenu usluge i raspoložive kapacitete Javnog prevoznika, a u skladu sa osnivačkim aktom javnog prevoznika i odlukom Skupštine grada.

Isplata sredstava po prihvatanju prijave vršiće se na tekući račun udruženja, organizacije otvoren kod Uprave za trezor. Udruženje građana, organizacija koja dobije sredstva po ovom pozivu u obavezi je da Sekretarijatu za društvene delatnosti dostavi pravdanje utroška sredstava u vidu Ugovora sa prevoznikom, fakture prevoznika i izvoda kojim se potvrđuje isplata sredstava.

Zahtev se podnosi u:

Uslužnom  centru  Grada Kikinde - Pisarnica (šalter 2);

- u zatvorenoj koverti koja na prednjoj strani mora imati najmanje sledeće podatke:

1) Naziv i adresu primaoca – Gradska uprava Grada Kikinde -Sekretarijat za društvene
delatnosti, Trg srpskih dobrovoljaca 12.

2) pun naziv javnog poziva (za JAVNI POZIV – SPORTSKIM UDRUŽENjIMA I ORGANIZACIJAMA I UDRUŽENjIMA GRAĐANA SA TERITORIJE GRADA KIKINDA )

3) naziv podnosioca prijave;

4) adresu podnosioca prijave;

5) oznaku: "Ne otvarati " .

ili poštom, sa punom adresom primaoca:

Trg srpskih dobrovoljaca 12
Sekretarijat za društvene delatnosti, 23300 Kikinda

-Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

-Gore navedeni Javni Poziv biće objavljen na sajtu Grada Kikinde.

Više informacija možete pronaći na sajtu www.grantovi.com.

Ocena
Vaša ocena
Bookmark and Share