pretraga

kursna lista

BA

HR

RS

MK

EUR 117.5843
USD 106.6718
CHF 107.609
GBP 133.1043
CAD 80.3501
HRK 15.8748
BAM 60.1199
EUR 1.955830
CAD 1.349428
HRK 26.179579
CHF 1.775370
GBP 2.573629
USD 1.757863
RSD 1.592767
CAD 5.051136
CZK 0.281834
CHF 6.985052
GBP 9.636229
USD 6.918497
EUR 7.624184
PLN 1.743468
EUR 61.505
USD 46.5066
GBP 72.8128
CHF 46.4119
CAD 45.4818
21.05.2019.Grantovi.com

Javni poziv interno raseljenim licima sa KiM za dodelu finansijskih grantova/donacija

 Republika Srbija

Kancelarija
za Kosovo i Metohiju

Javno poziva

interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji Republike Srbije koja su ostvarila povratak na Kosovo i Metohiju u toku 2018. godine i do maja 2019. godine, ili su u proceduri povratka koji će se ostvariti tokom 2019. i 2020. godine da se prijave za dodelu finansijskih grantova/donacija

 

Kancelarija za Kosovo i Metohiju je u okviru realizacije obaveze nacionalnog sufinansiranja IPA 2014 projekta, kupila 150 poklon kartica u vrednosti od 60.000,00 dinara koje predstavljaju finansijsku bespovratnu pomoć/donaciju povratnicima na Kosovo i Metohiju, kao najbolji odgovor na raznovrsne potrebe koje imaju u prvo vreme reintegracije.

Poklon platne kartice mogu biti dodeljene interno raseljenim licima sa boravištem na teritoriji Republike Srbije koja su ostvarila povratak na Kosovo i Metohiju u toku 2018. godine i do maja 2019. godine, ili su u proceduri povratka koji će se ostvariti tokom 2019. i 2020. godine, a koja to dokazuju ispunjavanjem uslova za izbor korisnika.

USLOVI ZA PRIJAVLjIVANjE NA JAVNI POZIV

Podnosilac prijave, interno raseljeno lice – povratnik na Kosovo i Metohiju, za Javni poziv za dodelu finansijskog granta/donacije treba da ispuni sledeće uslove:

1. Da je evidentiran kao interno raseljeno lice i/ili poseduje legitimaciju interno raseljenog lica;

2. Da je u proceduri povratka na teritoriju AP Kosovo i Metohija ili je isti ostvario u toku 2018. i do maja 2019. godine;

3. Da je registrovan za povratak u bazi podataka UNHCR-a Srbija ili kod bilo koje druge nadležne nacionalne, međunarodne ili nevladine organizacije koje pružaju podršku povratku;

4. Da dostavi pismeni dokaz o stambenom rešenju na Kosovu i Metohiji;

5. Da nije bio korisnik programa za poboljšanje uslova života u Republici Srbiji van teritorije AP Kosovo i Metohija kojim je rešio stambeno pitanje;

KRITERIJUMI ZA USPOSTAVLjANjE REDA PRVENSTVA PODNETIH PRIJAVA

U slučaju da je broj podnosioca prijave koji ispunjavaju gore navedene uslove za prijavu na Javni poziv veći od predviđenog broja platnih kartica koje predstavljaju finansijski grant/donaciju, uspostaviće se red prvenstva na osnovu broja bodova koje podnosilac prijave na javni poziv ostvari, a prema sledećim kriterijumima:

1. Broj članova porodice podnosioca prijave: 1 član – 5 bodova, 2 do 4 člana - 10 bodova, 5 do 7 članova -  20 bodova, 8 i više članova - 30 bodova;

2. Porodica podnosioca prijave je jednoroditeljska sa detetom/decom do 18 godina ili studentom do 26 godina - 20 bodova;

3. Porodica koja ima člana sa invaliditetom ili teško bolesnog člana ili člana sa posebnim potrebama – 20 bodova.

PREDNOST PRI BODOVANjU

Ukoliko i nakon bodovanja u skladu sa gore navedenim kriterijumima dva ili više podnosioca prijave imaju isti broj bodova, prednost će imati podnosilac prijave koji: 

1. je član porodice sa dvoje ili više dece ispod 18 godina, porodice sa trudnicom ili sa detetom/decom do 5 godina, bez redovnih mesečnih prihoda ili sa nedovoljnim mesečnim prihodima (do 50% prosečne neto plate na nivou opštine/grada po članu domaćinstva);

2. je član porodice poginulih, nestalih i kidnapovanih lica;

3. je žrtva porodičnog ili druge vrste nasilja.

DOKUMENTA KOJA SE PODNOSE UZ PRIJAVU

Podnosilac prijave dostavlja sledeće dokaze/dokumenta po navedenim uslovima:

1. Popunjen i potpisan obrazac prijave za dodelu finansijskog granta/donacije;

2. Fotokopiju legitimacije interno raseljenog lica ili potvrdu Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije o raseljeničkom statusu;

3. Fotokopiju lične karte lica koje aplicira za donaciju;

4. Prijavni formular ili drugu vrstu pismenog dokaza nadležne institucije/organizacije kod koje je potencijalni korisnik prijavljen za povratak;

5. Dokaz o stambenoj situaciji potencijalnog korisnika na teritoriji AP Kosovo i Metohija:

- da je korisnik projekta koji obezbeđuje stambeno rešenje koje je realizovano ili je u procesu realizacije (ugovor/potvrda potpisan sa rganizacijom koja gradi/obezbeđuje stambene objekte) ili

- dokaz o vlasništvu ili

- dokaz o pravu na korišćenje ili

- dokaz o iznajmljivanju stambene jedinice (ugovor, potvrda, izjava sa dva svedoka ili druga vrsta dokumenta koja može poslužiti kao dokaz da potencijalni korisnik živi ili će imati gde da boravi na teritoriji AP Kosovo i Metohija).

6. Izjava o pristanku na obradu podataka o ličnosti (važi za svako punoletno lice koje aplicira za pomoć, dok za maloletnog aplikanta izjavu potpisuje roditelj/staratelj);

Podnosilac prijave dostavlja sledeće dokaze/dokumenta za utvrđivanje kriterijuma:

1. Fotokopiju lične karte bez čipa, odnosno očitane lične karte sa čipom za sve članove domaćinstva sa 16 i više godina, a za decu fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;

2. Za jednoroditeljsku porodicu prilaže se:

- potvrda o razvodu braka ili dokaz o poveravanju maloletnog deteta/dece uz izjavu podnosioca prijave da se neposredno brine o detetu /deci i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje,

- potvrda o smrti bračnog druga ili rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo,

- izvod iz matične knjige rođenih za decu bez utvrđenog očinstva.

3. Dokaz o školovanju dece do 18 godina ili studenta do 26 godina (fotokopija svedočanstva, đačke knjižice ili indeksa ili potvrda nadležne obrazovne institucije)

4. Fotokopija medicinske dokumentacije koja potvrđuje invaliditet, bolest ili posebne potrebe člana domaćinstva;

5. Potvrda o nezaposlenosti iz Nacionalne službe za zapošljavanje ili potvrda poslodavca o visini primanja u mesecu koji prethodi objavljivanju Javnog poziva ili ček od penzije ili druga vrsta potvrde socio-ekonomske ugroženosti;

NAČIN PRIJAVLjIVANjA NA JAVNI POZIV

• Podnosilac prijave obrazac prijave i izjavu o pristanku na obradu ličnih podataka preuzima sa sajta Kancelarije za Kosovo i Metohiju;

• Podnosioci prijave moraju ispuniti formalne uslove poziva:

- Popunjen i potpisan obrazac prijave (obrazac mora sadržati odgovore na sva pitanja, ukoliko je za odgovor potrebno još prostora, možete dodati stranice sa naznakom na koje pitanje iz obrasca se odnose);

- Potpisana izjava o pristanku na obradu podataka o ličnosti;

- Uz obrazac prijave dostavljena sva prateća dokumenta koja potvrđuju ispunjenost uslova za prijavu na Javni poziv i kriterijuma za uspostavljanje reda prvenstva pristiglih prijava.

• Prijava sa pratećom dokumentacijom sa naznakom "Za Javni poziv za finansijski grant/donacije – ne otvarati" se do predviđenog roka dostavljaju na adresu Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Bulevar Mihajla Pupina 2, istočni ulaz, 11070 Novi Beograd;

• Rok za dostavljanje prijava je do 30. maja 2019. godine do kraja radnog vremena, odnosno do 15.30 časova. Prijave koje budu stigle nakon predviđenog roka, kao i nepotpune prijave, neće se razmatrati.

• Lista odobrenih korisnika biće objavljena na sajtu Kancelarije za Kosovo i Metohiju na koju će podnosioci prijava imati 8 (osam) dana roka za prigovore.

• Na eventualne prigovore, odgovoriće se u roku od 8 (osam) dana, nakon čega će se objaviti Konačna lista uz informaciju o uručivanju finansijskog granta/donacije.

Napomena: Važno je da svi podnosioci prijave u obrascu naznače broj telefona na kome će biti dostupni tokom trajanja Javnog poziva i po objavljivanju Konačne liste, kako bi omogućili blagovremeno informisanje o eventualnim potrebnim dopunama ili o mestu i vremenu dodele finansijskog granta/donacije.

Više informacija možete pronaći na www.grantovi.com.

Ocena
Vaša ocena
Bookmark and Share