pretraga

kursna lista

BA

HR

RS

MK

EUR 117.5121
USD 105.8
CHF 107.0628
GBP 139.1829
CAD 80.2623
HRK 15.7895
BAM 60.083
EUR 1.955830
CAD 1.349428
HRK 26.179579
CHF 1.775370
GBP 2.573629
USD 1.757863
RSD 1.592767
CAD 5.051136
CZK 0.281834
CHF 6.985052
GBP 9.636229
USD 6.918497
EUR 7.624184
PLN 1.743468
EUR 61.505
USD 46.5066
GBP 72.8128
CHF 46.4119
CAD 45.4818
12.06.2019.Grantovi.com

Javni konkurs za dodelu podsticaja za razvoj preduzetništva, mikro, malih i srednjih preduzeća na teritoriji Grada Kikinde

Na osnovu člana 59. Statuta grada Kikinda ("Službeni list grada Kikinde" broj 4/19 ) i člana 5. Pravilnika za dodelu podsticaja za razvoj preduzetništva, mikro, malih i srednjih preduzeća na teritoriji grada Kikinde u 2019. godini, Gradsko veće raspisuje:


Javni konkurs


za dodelu podsticaja za razvoj preduzetništva, mikro, malih i srednjih preduzeća na teritoriji Grada Kikinde u 2019. godini


UVOD

Javnim konkursom se sprovodi Program podsticaja za razvoj preduzetništva, mikro, malih i srednjih preduzeća na teritoriji Grada Kikinde u 2019. godini. Uslovi i pravila konkursa su određeni Pravilnikom o sprovođenju Javnog konkursa za dodelu podsticaja za razvoj preduzetništva, mikro i malih preduzeća na teritoriji Grada Kikinde u 2019. godini.

I CILj

Opšti cilj Programa je podrška razvoju, osavremenjivanju, proširenju i povećanju obima proizvodnje, stabilizacije proizvodnje, investiranja u savremena sredstva za rad i proizvodnju, radi povećanja konkurentnosti privrednih subjekata, te ukupnog razvoja preduzetništva i privrede na teritoriji grada Kikinde.

II NAMENA SREDSTAVA

Poziv Javnog konkursa se raspisuje za dodelu podsticaja za razvoj preduzetništva, mikro, malih i srednjih preduzeća do 100 zaposlenih, na teritoriji Grada Kikinde koji se realizuje u 2019. godini, u ukupnom  iznosu sredstava od 2.000.000,00  dinara, i to za sufinansiranje nabavke mašina i opreme, nove i polovne do 7 godina starosti.

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznos 75.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu iznosi 400.000,00 dinara.

Sredstva za realizaciju Programa predstavljaju de  minimis državnu pomoć u skladu sa čl.  95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći ("Službeni glasnik RS",  br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14).

III PRAVO UČEŠĆA

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća (prema klasifikaciji Agencije za privredne registre) koja posluju na teritoriji Grada Kikinda.

Bespovratna sredstva se ne mogu koristiti za sledeće delatnosti:

  • primarna poljoprivredna proizvodnja.

Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 50% vrednosti predmetnih mašina i opreme sa uračunatim PDV-om (ukoliko je prodavac opreme u sistemu PDV-a).

IV USLOVI UČEŠĆA NA KONKURSU 

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća do 100 zaposlenih koja ispunjavaju sledeće uslove:

1) da su upisani u registar Agencije za privredne registre najkasnije do 31. decembra 2017. godine i imaju sedište odnosno registrovan ogranak na teritoriji Grada Kikinde;

2) da su pozitivno poslovali u 2018. godini;

3) da su izmirili dospele obaveze javnih prihoda zaključno sa 31. decembrom 2018.;

4) da nad njima nije pokrenut stečajni postupak i postupak likvidacije;

5) da nisu u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica;

6) da podnosilac prijave i dobavljač opreme ili mašine nisu povezana lica u smislu Zakona o privrednim društvima;

7) da podnosioci prijava prema finansijskim izveštajima iz 2018. godine, imaju najmanje jedno zaposleno lice, a najviše 100 zaposlenih;

8) da nisu u teškoćama, a prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći;

9) da u tekućoj i prethodne dve fiskalne godine (period 2017-2019 godina) nisu primili državnu pomoć čija visina prelazi iznos od 23.000.000,00 dinara (u tekućoj i prethodne dve fiskalne godine);

10) učesnik konkursa može da učestvuje na Javnom konkursu sa najviše jednom prijavom;

11) učesnik konkursa kome su odobrena sredstva zaključenjem ugovora će se obavezati da opremu ili mašinu ne sme otuđiti, dati drugom privrednom subjektu u zakup ili na korišćenje, najmanje 36 meseci od dana zaključenja ugovora;

12) da vlasnici/osnivači i odgovorna lica nisu osuđivani i da se ne vodi istraga odnosno krivični postupak;

13) da u roku od dve godine pre podnošenja zahteva za dodelu bespovratne pomoći privrednom subjektu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti.

V DOKUMENTACIJA

Obrazac 1 i obrasci izjava se preuzimaju sa zvaničnog sajta Grada Kikinde. Prijava Projekta se predaje u jednom primerku.

Učesnik Konkursa je obavezan da jednom primerku priloži sledeća dokumenata:

1) Pravilno popunjen i potpisan Obrazac 1 – Prijava na Javni konkurs za dodelu podsticaja za razvoj preduzetništva, mikro, malih i srednjih preduzeća na teritoriji Grada Kikinde u 2019. godini;

2) Original ponude ili profakture isporučilaca opreme, ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahteva, na kojoj mora biti naznačen  tačan naziv  opreme, namena, marka, tip, godina proizvodnje, način plaćanja, rok važenja ponude i rok isporuke opreme. Profaktura mora da sadrži naziv dobavljača, adresu, matični broj, PIB, br.tekućeg računa. Uz profakturu obavezno se prilaže prospekt/katalog sa fotografijama opreme.

3)

A) Ukoliko je oprema polovna, neophodno je dostaviti dokaze o vlasništvu odnosno načinu sticanja svojine, dokaze da je oprema plaćena u celosti, kartica osnovnih sredstava vlasnika opreme, procenu ovlašćenog sudskog veštaka i izjavu vlasnika da je spreman da je otuđi;

B) Ukoliko je prodavac pravno lice, ovlašćeno za promet/trgovinu date polovne opreme/vozila, vrši promet polovne i remontovane opreme, može se prihvatiti ponuda bez procene ovlašćenog sudskog veštaka.

4) Izvod o registrovanim podacima privrednog subjekta iz Agencije za privredne registre – APR (original ili overena fotokopija);

5) Kopija rešenja o utvrđivanju poreskog identifikacionog broja – PIB;

6)

A) Mikro, mala i srednja privredna društva do 100 zaposlenih, koja vode knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva: Kopija finansijskog izveštaja za 2018. godinu (bilans stanja, bilans uspeha za mikro pravna lica). Ukoliko je pravno lice razvrstano kao malo i srednje, neophodno je dostaviti još i izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu, napomene uz finansijski izveštaj kao i izveštaj revizora (za preduzeća koja imaju zakonsku obavezu-mišljenje revizora i izveštaj). Za preduzeća koja imaju zakonsku obavezu, ukoliko nije rađena revizija, potreban je pisani dokaz o tome. Pored navedenog, neophodno je dostaviti i Statistički izveštaj predat Agenciji za privredne registre.

B) Privredni subjekti koji vode poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva –kopija bilansa uspeha za 2018. godinu (Obrazac BU) overen od strane poreske uprave,

V) Paušalni poreski obveznici – fotokopija obrasca KPO, potvrda od poslovne banke o prometu na računu u 2018. godini i fotokopija Rešenja na porez od prihoda od samostalne delatnosti.

7) Pravilno popunjen i potpisan Obrazac 2 – Izjava o ranije primljenim državnim pomoćima de minimis koje su Učesniku konkursa dodeljene u tekućoj i prethodne dve fiskalne godine u smislu čl. 95đ Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći ("Sl. gl. RS", br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14);

8) Pravilno popunjen i potpisan Obrazac 3 – Izjava o povezanim licima;

9) Pravilno popunjen i potpisan Obrazac 4 – Izjava o broju zaposlenih osoba sa invaliditetom i Rešenje o procenjenoj radnoj sposobnosti (ukoliko Učesnik konkursa ima zaposlenu osobu/e sa invaliditetom);

10) Pravilno popunjen i potpisan Obrazac 5 – Izjava da se ne vode sudski postupci i da nije roku od dve godine izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;

11) Pravilno popunjen i potpisan Obrazac 6 – Izjava da je Učesnik konkursa izmirio sve dospele obaveze javnih prihoda zaključno sa 31. decembrom 2018. godine (ili posle tog datuma).

VI KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

Pregled dostavljene dokumentacije i ispunjenost uslova za dodelu bespovratnih sredstava utvrđuje Komisija za ocenjivanje i odabir korisnika (u daljem tekstu: Komisija), koju rešenjem obrazuje gradonačelnik.

Komisija će razmatrati samo prijave koje su blagovremeno podnete i kompletne.

Komisija može vršiti dodatnu proveru podnete dokumentacije i tražiti dodatne informacije, ali samo od podnosioca prijave koji su ispunile uslove iz Programa,  javnog poziva i Pravilnika javnog poziva.

U skladu sa kriterijumima za ocenjivanje i odabir projekata definisanih u Programu i Pravilniku javnog poziva, Komisija vrši rangiranje podnetih prijava.

Projekat može biti ocenjen maksimalno sa 100 bodova. Komisija može da odbaci prijavu ukoliko utvrdi da je stvarna vrednost mašina i opreme koja se nabavlja značajno manja od cene predstavljene u prijavi.

VII ROKOVI

Rok za podnošenje prijava je 28.06.2019. godine. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.

Grad Kikinda će objaviti Javni konkurs za dodelu podsticaja za razvoj preduzetništva, mikro i malih preduzeća na teritoriji Grada Kikinde u 2019. godini u "Službenom listu grada Kikinde", na internet stranicama www.kikinda.org.rs i www.klerkikinda.rs , i u "Kikindskim novinama".

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja konkursa.

VIII POSTUPAK DODELE SREDSTAVA

O dodeli sredstava, na predlog Konkursne komisije, odlučuje gradonačelnik rešenjem.

Ukoliko podnete prijave nisu u skladu sa ciljevima i kriterijumima konkursa, gradonačelnik može, na predlog konkursne komisije, doneti rešenje da se neće rasporediti sredstva ili deo sredstava.

Odlukom o rasporedu i korišćenju bespovratnih sredstava, korisniku može biti određen manji iznos sredstava od onog koji je tražen u njegovoj pojedinačnoj konkursnoj prijavi.

Na osnovu ovlašćenja gradonačelnika, Grad Kikinda i korisnik sredstava zaključuju ugovor o međusobnim pravima i obavezama.

Sredstva se transferišu korisnicima u skladu sa mogućnostima budžeta.

Korisnik sredstava može dostaviti obaveštenje o tome da odustaje od sredstava koja su mu dodeljena. 

Korisniku sredstava neće biti dozvoljeno da zaključi ugovor sa Gradom Kikinda, ukoliko mu račun bude u blokadi, odnosno neće mu se preneti sredstva na račun ukoliko mu račun bude blokiran nakon zaključenja ugovora.

Odobrena sredstva se  koriste isključivo za namene za koje su dodeljena, a korisnik sredstava je dužan da Gradskoj upravi dostavi izveštaj o realizaciji projekta, materijalni  dokaz o nabavci mašine ili opreme, kao i o namenskom korišćenju dodeljenih sredstava u propisanom roku.

Rok za dostavljanje navedenog izveštaja je 15 dana od dana nabavke mašine ili opreme.

IX OPŠTE INFORMACIJE

Tekst konkursa, Pravilnik i obrasci konkursa se objavljuju na zvaničnoj internet stranici grada Kikinda gde su vidljivi i dostupni tokom trajanja Konkursa.

Rešenje o sufinansiranju podnetih prijava po raspisanom konkursu, biće objavljeno na zvaničnom sajtu Grada www.kikinda.org.rs i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.

Konkursni materijal se ne vraća. Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane.

Tačno popunjen prijavni formular i prateća dokumentacija u skladu sa javnim konkursom predaje se na pisarnici Grada ili dostavlja preporučenom poštom, na adresu: Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12, 23300 Kikinda.

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom "Komisiji za ocenjivanje i odabir korisnika - Prijava za Javni konkurs za dodelu podsticaja za razvoj preduzetništva, mikro, malih i srednjih preduzeća na teritoriji Grada Kikinde u 2019. godini", sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte i naznakom "NE OTVARATI".

X DODATNE INFORMACIJE

Za dodatne informacije možete se obratiti Sekretarijatu za razvoj i upravljanje investicijama, odsek za lokalni ekonomski razvoj, svakog radnog dana u periodu od 8.00 do 15.00 časova na sledećoj adresi: Trg srpskih dobrovoljaca 12, kancelarija broj 42, na broj telefona: 0230/410-238, ili putem elektronske pošte na adresu ler@kikinda.org.rs.

Više informacija možete pronaći na sajtu www.grantovi.com.

Ocena
Vaša ocena
Bookmark and Share