Kapitalni transferi za zdravstvo (od značaja za Kanton)

Bez autora
Apr 27 2021

Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava po Programu utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko - podrinjskog kantona Goražde, sa ekonomskog koda 615100 - Kapitalni transferi za zdravstvo (od značaja za Kanton)...

JAVNI POZIV

za dodjelu finansijskih sredstava po Programu utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko - podrinjskog kantona Goražde, sa ekonomskog koda 615100 - Kapitalni transferi za zdravstvo (od značaja za Kanton)
PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela finansijskih sredstava iz budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko - podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 615100 - Kapitalni transferi za zdravstvo (od značaja za Kanton) za 2021.godinu.

Finansijska sredstva će se dodjeljivati za finansiranje / sufinansiranje zahtjeva koji se odnose na podršku razvoja i jačanje zdravstvenog sektora kroz proširivanje obima i vrste zdravstvenih usluga baziranih na savremenim medicinskim dostignućima i novim zdravstvenim tehnologijama, u vidu nastavka realizacije započetih aktivnosti u vezi izgradnje dijaliznog centra, a u svrhu poboljšanja dostupnosti kvalitetnim i sigurnim zdravstvenim uslugama dijalizruh pacijenata sa područja Bosansko - podrinjskog kantona Goražde, i šire. koji primaju tretman hemodijalize

PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća i pravo na dodjelu finansijskih sredstava imaju javne zdravstvene ustanove sa područja Bosansko - podrinjskog kantona Goražde, kojima je Bosansko - podrinjski kanton Goražde osnivač, a čiji su zahtjevi usklađeni sa općim i posebnim ciljevima Programa utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko - podrinjskog kantona Goražde, sa ekonomskog koda 615100 - Kapitalni transferi za zdravstvo (od značaja za Kanton) za 2021.godinu, te kriterijima za raspodjelu sredstava

FINANSIJSKA SREDSTVA

Finansijska sredstva za provođenje Javnog poziva planirana su budžetom Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko - podrinjskog kantona Goražde. na ekonomskom kodu 615100 - Kapitalni transferi za zdravstvo (od značaja za Kanton) za 2021.godinu. 

KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA

Opći uslov je da se, finansiranjem / sufinansiranjem zahtjeva zdravstvene ustanove, ostvaruje opći odnosno posebni cilj Programa utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko - podrinjskog kantona Goražde, sa ekonomskog koda 615100 - Kapitalni transferi za zdravstvo (od značaja za Kanton) za 2021.godinu

Kriteriji koji će se koristiti za raspodjelu sredstava vezani su za planirane rezultate, efekte i utjecaj projektnih aktivnosti na opće i posebne ciljeve usvojenog Programa utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko - podrinjskog kantona Goražde, sa ekonomskog koda 615100 - Kapitalni transferi za zdravstvo (od značaja za Kanton) za 2021 .godinu.

S obzirom na to da planirana sredstva nisu dostatna za implementaciju svih planiranih ciljeva i zadataka iz usvojenog Programa rada Ministarstva i Vlade Bosansko - podrinjskog kantona Goražde za 2021.godinu, raspodjela sredstava po ovom Javnom pozivu vršit će se namjenski, isključivo za nastavak realizacije započetih aktivnosti u vezi uspostave Dijaliznog centra, u skladu sa potpisanim Ugovorom o sufinansiranju Projekta "Uspostava Dijaliznog centra u Goraždu" pri JZU Kantonalnoj bolnici Goražde. broj: 03-11-1252-1/20 od 13.07.2020.godine.

ODABIR KORISNIKA I DODJELA SREDSTAVA

Zahtjeve korisnika zaprimljene po ovom javnom pozivu, za koje Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko - podrinjskog kantona Goražde procijeni da su usklađeni sa općim i posebnim ciljevima Programa utroška sredstava sa ekonomskog koda 615100 - Kapitalni transferi za zdravstvo (od značaja za Kanton), i planiranim sredstvima, razmatrat će Vlada Bosansko - podrinjskog kantona Goražde na prijedlog Ministra za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko - podrinjskog kantona Goražde.

Konačnu Odluku o dodjeli, visini te odobravanju finansijskih sredstava donosi Vlada Bosansko - podrinjskog kantona Goražde. a u skladu sa raspoloživim finansijskim mogućnostima.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Prijedlozi zahtjeva podnose se u pisanoj formi. Obaveza aplikanata je da zahtjevom obrazloži planiranu namjenu korištenja sredstava, iznos traženih sredstava, razlog zbog kojeg korisnik, putem zahtjeva, traži odobravanje budžetskih sredstava, planirani period utroška i način utroška sredstava i planirane rezultate koje javna ustanova planira ostvariti traženim sredstvima.

Zahtjevi za dodjelu finansijskih sredstava dostavljaju se na protokol kantona ili poštom na adresu:

Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK-a Goražde
ul 1 Slavne Višegradske brigade 2a - Goražde

Zahtjevi se podnose kontinuirano, do utroška finansijskih sredstava na ekonomskom kodu 615100 - Kapitalni transferi za zdravstvo (od značaja za Kanton).

Više informacija možete pronaći na sajtu www.grantovi.com.

Ocenite tekst
Komentari
Prikaži više 
 Prikaži manje
Ostavite komentar

Prijavite se na Vaš nalog


Zaboravili ste lozinku?

Nov korisnik