Dom zdravlja Dimitrovgrad

Bez autora
Apr 01 2020

Dom zdravlja Dimitrovgrad upućuje poziv za dostavljanje ponuda...

Na osnovu čl.6.stav 3., čl.39., čl. 61 stav 1. Zakona o javnim nabavkama (Sl.gl.RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), čl.6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (Sl.Glasnik 86/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 14/20,

Dom zdravlja Dimitrovgrad
ul. Hristo Smirnenski br.2
18320 Dimitrovgrad

upućuje:

POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDE
u postupku javne nabavke male vrednosti br. 14/20
za nabavku usluga popravki i održavanja voznog parka sa tehničkom ispravnošću1. Ovaj poziv se upućuje u cilјu izbora najpovolјnijeg ponuđača u postupku javne nabavke male vrednosti br.14/20 za nabavku usluga popravki i održavanja voznog parka sa tehničkom ispravnošću, šifra 50111000 iz ORN.

2. Predmet javne nabavke je sukcesivna usluga održavanja sa potvrdom/overom tehničke ispravnosti, servisiranja i popravke službenih vozila sa zamenom delova.

Tehnički opis usluga i procedura predviđenih kao obaveza ponuđača su date u obrascu br.03. br. 06. i br.06/A Konkursne dokumentacije i zasnivaju se na važećim pozitivnim propisima i raspoloživim vozilima naručioca.

3.  Kriterijum za dodelu ugovora o javnoj nabavci je najniža ukupna ponuđena cena. Ugovor će biti dodelјen ponuđaču koji ponudi najnižu ukupnu cenu, a prema uslovima koje je odredio naručilac.

4.  Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa Portala Uprave za jаvne nabavke – www.portal.ujn.gov.rs.

5.  Rok za dostavlјanje ponuda je osam (8) dana od dana postavlјanja poziva na Portalu UJN do 11,00 časova, tako da je u ovom slučaju to 08.04.2020. god do 11.00h. Ponude sa odgovarajućom dokumentacijom se podnose preporučenom poštom, ili lično na adresu Dom zdravlja Dimitrovgrad, 18320 Dimitrovgrad, ul. Hristo Smirnenski

Ponudu dostaviti u zatvorenoj koverti sa obaveznom naznakom „Ne otvarati – ponuda za malu nabavku br. 14/20“. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu, broj telefona ponuđača, kao i ime osobe za kontakt.

6.  Ponuđač je dužan da ispuni uslove iz čl.75. Zakona o javnim nabavkama (Sl.gl. RS 124/2012,14/2015 i 68/2015), kao i posebne uslove predviđene Obrascem br.04. Konkursne dokumentacije. Ponuđač upisan u registar ponuđača nije dužan da prilikom podnošenja ponude dokazuje ispunjenost obaveznih uslova.

7.  Dostavlјanjem svoje ponude na obrascima iz Konkursne dokumentacije smatrate se ravnopravnim učesnikom postupka male nabavke u br. 14/20 i iz toga proizilaze sva vaša prava i obaveze ponuđača za vreme trajanja postupka.

8.  Otvaranje ponuda će se obaviti javno, osmog dana od dana postavlјanja poziva na Portalu UJN u 12.00 časova u prostorijama Naručioca u Dimitrovgradu, ul. H.Smirnenski 2, tj. dana 08.04.2020. god. u 12.00h.

9.  Molimo zainteresovane ponuđače da pre isteka roka za podnošenje ponuda obavezno proveravaju na Portalu javnih nabavki da nije došlo do nekih izmena u Konkursnoj dokumentaciji ili u rokovima.

10.  Ponude sa varijantama nisu dozvolјene.

11.  Ponude sa bitnim nedostatcima, neblagovremene, neodgovarajuće i neprihvatlјive ponude se neće razmatrati.

12.  Odluka o dodeli ugovora biće doneta u okvirnom roku do 10 dana od dana otvaranja ponuda.

13.  Zapisnik sa otvaranja ponuda se prisutnim predstavnicima ponuđača uručuje odmah a ostalim ponuđačima se dostavlјa poštom.

14. Ponuđač, čija je ponuda bude ocenjena kao najpovolјnija, obavezan je da prilikom potpisivanja ugovora dostavi naručicu ili izvod/kopiju stranice iz Registra ponuđača (ako je registrovan) ili kopije dokaza iz člana 77. stav 1. ZJN.

15.  U slučaju ponude ponuđača koji je kao fizičko lice isti treba da ispunjava sve uslove iz člana 19.Pravilnika o obavezniim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (Službeni glasnik RS, broj 86/2015).

16.  Po okončanju postupka i sticanju zakonskih uslova, potpisaće se Ugovor. Obaveštenje o zaključenom ugovoru objaviti na Portalu UJN u roku do 3 dana po potpisivanju ugovora.

17.  Kontakt osoba: Sanja Dojčev Manić tel. 010/361-341, ili putem e-maila: dz_dimitrovgrad@mts.rs

Ocenite tekst
Komentari
Prikaži više 
 Prikaži manje
Ostavite komentar

Prijavite se na Vaš nalog


Zaboravili ste lozinku?

Nov korisnik