Vaspitno-popravni dom Kruševac

Bez autora
Jul 16 2020

Vaspitno-popravni dom Kruševac upućuje poziv za dostavljanje ponuda...

Ministarstvo pravde
Uprava za izvršenje krivičnih sankcija
Vaspitno-popravni dom Kruševac

Bruski put broj 40
37000 Kruševac

upućuje:

P O Z I V
 za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobara – oprema za domaćinstvo za potrebe
Vaspitno-popravnog doma u Kruševcu, JN broj 11/20201. Naziv, adresa i internet stranica naručioca: Ministarstvo pravde Republike Srbije, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, Vaspitno-popravni dom u Kruševcu, ul. Bruski put broj 40, 37000 Kruševac, e-mail: ksvpd@uiks.gov.rs.

2. Vrsta naručioca: Organ državne uprave

3. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti

Pravo učešća imaju sva zainteresovana lica, koji ispunjavaju obavezne uslove za učešće u postupku iz člana 75. i dodatne uslove iz člana 76. Zakona o javnim nabavkama, a ispunjenje ovih uslova dužni su da dokažu dostavlјanjem dokaza iz člana 77. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12, 14/15 i 68/15). Ponuda mora biti pripremlјena i podneta u skladu sa konkursnom dokumentacijom.

4. Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: oprema za domaćinstvo za potrebe Vaspitno-popravnog doma u Kruševcu, oznaka iz opšteg rečnika nabavki – 512251 – «oprema za domaćinstvo», za potrebe Vaspitno-popravnog doma u Kruševcu, redni broj 11/2020, redni broj iz Plana nabavki 1.1.8.

5. Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena.

U slučaju da posle ocenjivanja ponude dve prihvatlјive ponude imaju istu najnižu ponuđenu cenu, Naručilac će izabrati ponudu onog Ponuđača, koji je dostavio kraći rok isporuke. Ukoliko sve ponude sa identičnom ponuđenom cenom imaju i identičan rok isporuke, prednost pri dodeli ugovora će imati ponuda sa dužim rokom važenja ponude (opcija ponude).

6. Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet stranica gde je konkursna dokumentacija dostupna: Zainteresovana lica mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju na Portalu javnih nabavki (www.ujn.gov.rs) ili adresi Naručioca: Ministarstvo pravde Republike Srbije – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija – Vaspitno-popravni dom u Kruševcu, ul. Bruski put broj 40, 37000 Kruševac.
 
Konkursna dokumentacija može biti dostavlјena i putem pošte ili elektronskom poštom, na pisani zahtev zainteresovanog lica.

7. Sva obaveštenja vezana za predmetnu javnu nabavku (obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda, obaveštenje o izmenama ili dopunama konkursne dokumentacije, obaveštenje o dodatnim informacijama, pojašnjenjima ili odgovorima na pitanja ponuđača i sl.) Naručilac će blagovremeno objaviti na Portalu javnih nabavki.

Naručilac ne snosi odgovornost ukoliko ponuđač nema saznanja o objavlјenim dokumentima  na Portalu Uprave za javne nabavke iz prethodnog stava.

8. Način podnošenja ponude i rok: Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda i konkursne dokumentacije na Portalu javnih nabavki, ne računajući sam dan objavlјivanja. Blagovremenim će se smatrati sve ponude, koje stignu na adresu naručioca, najkasnije poslednjeg dana navedenog roka 23.07.2020. godine do 12.00 sati.

Ponude se dostavlјaju na srpskom jeziku u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenoj na način da se sa sigurnošću može utvrditi da se prvi put otvaraju, na adresu naručioca: Vaspitno-popravni dom u Kruševcu, ul. Bruski put broj 40, 37000 Kruševac, sa naznakom: “PONUDA ZA NABAVKU DOBARA –  OPREMA ZA DOMAĆINSTVO ZA POTREBE VP DOMA U KRUŠEVCU broj 11/2020 - NE OTVARATI“, a na poleđini koverte naznačiti naziv i adresu ponuđača, kontakt osobu, broj telefona i broj partije. Vrednost u ponudi mora biti iskazana u dinarima, bez PDV-a.

Ponuđač podnosi ponudu lično ili putem pošte. Ukoliko ponuđač podnosi ponudu putem pošte, mora da obezbedi da ista stigne naručiocu poslednjeg dana navedenog roka do 12.00 časova. Neblagovremene ponude će se neće razmatrati.

Za informacije oko pripreme ponude može se obratiti na e-mail: ksvpd@uiks.gov.rs. Komunikacija se u postupku javne nabavke i u vezi sa obavlјanjem poslova javnih nabavki odvija pisanim putem, odnosno putem pošte, elektronske pošte ili faksom (član 20. Zakona o javnim nabavkama).

9. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:

Otvaranje blagovremeno prispelih ponuda obaviće se javno. Prispele ponude će biti komisijski otvorene u prostorijama Pravne službe Vaspitno-popravnog doma u Kruševcu, ul. Bruski put broj 40, dana 23.07.2020. godine, petnaest minuta nakon isteka roka za podnošenje ponuda.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača. Nepotpune i neblagovremene ponude neće biti razmatrane. Rok važenja ponude ne  može biti kraći od   30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

10. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:

Predstavnici ponuđača, koji učestvuju u postupku javnog otvaranja ponuda, podnose ovlašćenje za učešće u postupku, koje će predati Komisiji za javnu nabavku prilikom otvaranja ponuda, koje je u skladu sa uslovima navedenim u konkursnoj dokumentaciji. Punomoćje mora da sadrži datum, broj, potpis ovlašćenog lica, kao i da bude overeno. U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača.

11. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora: u roku od 8 (osam) dana od dana javnog otvaranja ponuda. Odluka o dodeli ugovora biće dostavlјena svim ponuđačima u roku od 3 dana od dana donošenja.

12. Lica za kontakt: Saška Simonovska, master krivičnog prava – službenik za javne nabavke, Dejan Veselinović i Marko Knežević (za tehnička pitanja).

Ocenite tekst
Komentari
Prikaži više 
 Prikaži manje
Ostavite komentar

Prijavite se na Vaš nalog


Zaboravili ste lozinku?

Nov korisnik