pretraga

kursna lista

BA

HR

RS

MK

EUR 117.5843
USD 106.6718
CHF 107.609
GBP 133.1043
CAD 80.3501
HRK 15.8748
BAM 60.1199
EUR 1.955830
CAD 1.349428
HRK 26.179579
CHF 1.775370
GBP 2.573629
USD 1.757863
RSD 1.592767
CAD 5.051136
CZK 0.281834
CHF 6.985052
GBP 9.636229
USD 6.918497
EUR 7.624184
PLN 1.743468
EUR 61.505
USD 46.5066
GBP 72.8128
CHF 46.4119
CAD 45.4818
02.04.2019.Grantovi.com

Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava i premija za razvoj polјoprivredne proizvodnje

Na osnovu člana 23. n člana 24. stav 2. tačka 1. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja podsticajnih sredstava za razvoj polјoprivredne proizvodnje za 2019. god. broj: 187/19 (Zaklјučak gradonačelnika broj: 12-G-842/19 od 13.3.2019. god.), Centar za razvoj poljoprivrede i sela raspisuje


Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava (sufinansiranje) i premija
za razvoj polјoprivredne proizvodnje za 2019. godinu

 

1. Cilјevi dodjelјivanja podsticajnih sredstava:

Osnovni cilјevi dodjelјivanja podsticajnih sredstava su unapređenje i jačanje polјoprivrednog sektora, stvaranja tržišno orijentisanih proizvođača, jačanja njihove konkurentnosti i smanjenja stone nezaposlenosti.

2. Namjena sredstava:

Podsticajna sredstva za razvoj polјoprivredne proizvodnje no ovom pozivu dodjeljivaće se za slјedeće vidove poljoprivredne proizvodnje:

• Sufinansiranje bilјne proizvodnje

1. nabavka voćnih sadnica i zasnivanje novih voćnjaka sa pratećom infrastrukturom
2. nabavka plastenika
3. izgradnja objekata, hladnjača, sušara i skladišnog prostora
4. nabavka oireme u bilјnoj proizvodnji

• Sufinansiranje animalne proizvodnje

1.  izgradnja objekata za smještaj životinja, pratećih objekata (staje, peradarnici, silo-trenčevi, osočne jame...) i nabavka opreme
2. izgradnja ribnjaka, pratećih objekata i nabavka opreme u ribogojilištima
3. nabavka opremeu pčelarstvu

•  Sufinansiranje nabavke nove poljoprivredne mehanizacije (traktori, kombajn, berač kukuruza i druge mehanizacije i priklјučnih sredstava)

• Sufinansiranje proizvodnje gljiva za izgradnju objekata za uzgoj, hladnjača ili nabavku opreme

• Sufinansiranje start up aaketa, projekat programa razvoja konkurentnosti - RCDP (uzgoj kornišona i lјeko bilјa)
• Sufinansiranje edukacija polјoprivrednih proizvođača

• Premije

1. za nabavku sortnih sjemena strnih žita, kukuruza, helјde i TDS
2. za odgoj priplodnih junica
3. za pčelinja društva
4. za proizvodnju kornišona
5. za sertifikaciju organske proizvodnje i brendiranje proizvoda.
3. Uslovi za dodjelu sredstava:

Pravo na podsticajna sredstva mogu ostvariti polјoprivredni proizvođači (fizička lica, preduzetnici, privredna društva i polјoprivredne zadruge), koji ispunjavaju slјedeće uslove:

• da su upisani u Registar polјoprivrednih gazdinstava u Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF), kao nosioci komercijalnih ili nekomercijalnih gazdinstava, i da imaju aktivni status (potvrda iz APIF-a);

•  da imaju prebivalište/ sjedište na području grada Banjaluka, uz uslov da je i mjesto organizovane polјoprivredne proizvodnje na području grada;

• da im je polјoprivreda osnovna, dopunska ili dodatna djelatnost (za fizička lica - porodično polјoprivredno gazdinstvo);

• da im je polјoprivreda pretežna djelatnost koju obavlјaju kao osnovno, dopunsko ili dodatno zanimanje (za preduzetnike - s.p.);

• da im je polјoprivreda pretežna djelatnost (za privredna društva);

•  da udružuje najmanje 5 polјoprivrednih proizvođača, registrovanih u APIF-u koji se aktivno bave polјoprivrednom proizvodnjom (za polјoprivredne zadruge);

• da posjeduju obradivo zemlјište u vlasništvu ili zakupu na području grada Banjaluka,

• da nisu dužnici Centra za razvoj polјoprivrede i sela (provjera u službenim evidencijama Centra).

4. Potrebna dokumentacija:

Učesnici javnog poziva za dodjelu podsticajnih sredstava pored popunjenog obrasca konkursne prijave, kojeg mogu preuzeti u Centru - Služba za planiranje i razvoj, podnose i sljedeća dokumenta:

a) Fizička lica

1. Fizička lica, uz prijavni obrazac dostavlјaju slјedeću dokumentaciju:

• kopija lične karte,

• uvjerenje o prebivalištu,

• dokaz o upisu u registar pollprivrednih gazdinstava (APIF-) iz 2019. godine za porodična polјoprivredna gazdinstva sa upisanim članovima domaćinstva,

• potvrdu sa biroa za zapošlјavanje za podnosioca zahtjeva i članove domaćinstva registrovane na gazdinstvu, ukoliko su nezaposleni,

• potvrdu o zaposlenju za podnosioca zahtjeva ukoliko je zaposlen, ili ček od penzije za penzionere,

• uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama, zaklјučno sa 31.12.2018. godine (Poreska uprava RS),

• uvjerenje o izmirenim obavezama prema gradu Banjaluka (porez na nepokretnosti, komunalne takse i dr.), zaklјučno sa 31.12.2018. godine (Odjeljenje za finansije Gradske uprave Banjaluka),

• dokaz da su izmirili obaveze no osnovu zakupa zemlјišta u državnoj svojini zaklјučno sa 31.12. prethodne godine,

• kopija tekućeg računa i naziv banke

• ovjerenu izjavu podnosioca zahtjeva o tačnosti navedenih podataka,

• fakturu, fiskalni račun, otprempicu i kopiju garantnog lista (original ili ovjerena kopija), za izvršenu nabavku sredstva

• predračun za planirani predmet podsticaja.

b) Preduzetnik (s.p.), privredno društvo ili zadruga, uz prijavni obrazac dostavlјaju slјedeću dokumentaciju:

• dokaz o upisu u registar polјoprivrednih gazdinstava (APIF) iz 2019. godine,

• izvod iz Centralnog registra preduzetnika ili izvod iz Registra poslovnih subjekata,

•  dokaz da se bave iolјoprivrednom djelatnošću - obavještenje o razvrstavanju poslovnog subjekta po djelatnosti (APIF),

•  uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama (Poreska uprava RS) i uvjerenje o izmirenim obavezama PDV-a (Uprava za indirektno oporezivanje BiH), zaklјučno sa 31.12.2018. godine,

• uvjerenje o izmirenim obavezama prema gradu Banjaluka (porez na nepokretnosti, komunalne takse i dr.), zaklјučno sa 31.12.2018. godine (Odjelјenje za finansije Gradske uprave Banjaluka),

• kopija žiro-računa i naziv banke,

• dokaz da su im poslovni računi aktivni,

• obrazac ovjerenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje,

• uvjerenje o broju zaposlenih radnika (Poreska uprava RS),

• ovjeren obrazac izjave podnosioca zahtjeva o tačnosti navedenih podataka,

• fakturu, fiskalni račun, otpremnicu i kopiju garantiog lista (original ili ovjerena kopija), za izvršenu nabavku sredstva,

• predračun za planirani predmet podsticaja.

Navedena dokumentacija ne može biti starija od šest mjeseci. Dodatna dokumentacija za neke vidove iodsticaja definisana je Pravilnikom.

Obrasci zahtjeva za irijavu na javni poziv će biti dostupni u prostorijama Centra, mjesnih zajednica i na veb-stranici Centra i grada.

Svi kandidati koji ispune uslove propisane Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja podsticajnih sredstava za razvoj polјoprivredne proizvodnje će biti bodovani i rangirani (osim kandidata koji apliciraju za navedene premije), a sredstva će se dodjelјivati do raspoloživog iznosa, u skladu sa pomenutim Pravilnikom.

Odobrena sredstva mogu se ostvariti isklјučivo no osnovu bankovne uplate na račun dobavljača (sredstva se uplaćuju na tekući račun korisnika podsticajnih sredstava, za nabavlјena sredstva) ili originalnog predračuna dobavljača za nabavku materijala ili opreme (odobreni dio sredstva se uplaćuju na račun dobavlјača).

Uz dokumentaciju iz člana 31. Pravilnika, aplikanti su dužni dostaviti i dokaz o investiranim sredstvima.

Kao dokaz iz prethodnog stava priznavaće se veleprodajna faktura ili ovjerena kopija maloprodajne fakture, uz koju se obavezno prilaže otpremnica, fiskalni račun ili kopija fiskalnog računa sa stavkama koje su predmet podsticaja.

Predračuni, računi, otpremnice i fiskalni računi koje aplikanti dostave kao dokaz za odobreni podsticaj neće se prihvatati ukoliko se ne odnose na predmet podsticaja (nisu sadržani u predmjeru, predračunu građevinskog materijala i navedenom zahtjevu).

Za nabavlјena sredstva i opremu u inostranstvu uz račun od dobavljača prilaže se prateća carinska dokumentacija.

Za izvršene nabavke sadnica, sjemena, opreme za proizvodnju, mehanizacije i građevinskih materijala za izgradnju objekata, sertifikaciju organske proizvodnje i brendiranje proizvoda uz zahtjev za dodjelu sredstava prihvataće se računi od 1.10.2018. godine.

Konkursne prijave za dodjelu podsticajnih sredstava sa svim prilozima potrebno je dostaviti na adresu: Centar za razvoj polјoprivrede i sela, Služba za planiranje i razvoj, Vojvode Momčila, 10, 12 i 16, Banjaluka ili lično, predajom u kancelariji Službe za planiranje i razvoj Centra, radnim danom od 8 do 15 časova.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati!

Javni poziv je otvoren do 3.5.2019. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u kancelariji Službe za planiranje i razvoj Centra ili na telefone: 051/433-639 i 433-622.

Više informacija možete pronaći na sajtu www.grantovi.com.

Ocena
Vaša ocena
Bookmark and Share