pretraga

kursna lista

BA

HR

RS

MK

EUR 117.5843
USD 106.6718
CHF 107.609
GBP 133.1043
CAD 80.3501
HRK 15.8748
BAM 60.1199
EUR 1.955830
CAD 1.349428
HRK 26.179579
CHF 1.775370
GBP 2.573629
USD 1.757863
RSD 1.592767
CAD 5.051136
CZK 0.281834
CHF 6.985052
GBP 9.636229
USD 6.918497
EUR 7.624184
PLN 1.743468
EUR 61.505
USD 46.5066
GBP 72.8128
CHF 46.4119
CAD 45.4818
14.05.2019.Grantovi.com

Javni poziv za predaju prijedloga projekata u sklopu regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu

Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata u sklopu projekta regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)


ReLOaD je regionalni projekat kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana i to: Albanija, Republika Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo*i Srbija.
 
Grad Bijeljina i projekat ReLOaD pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima Grada Bijeljina a koji su navedeni u dokumentu "Strategija lokalnog razvoja Grada Bijelina 2014-2023. (revidirana za period 2019-2023.)" iz sljedećih prioritetnih oblasti:
 

1. Unapređenje kulturne ponude Grada Bijeljine

1.1. Afirmacija i promocija tradicije i kulturne baštine nacionalnih manjina

1.2. Unapređenje kulturnog života u ruralnim područjima te implementacija projekata afirmacije domaće radinosti u ruralnim područjima
 

2. Ekološki i sportsko-rekreativni projekti na području Grada Bijeljina

2.1. Organizovanje sportsko-rekreativnih aktivnosti za djecu, mlade i ostale građane

2.2. Podizanje svijesti o ekološkoj kulturi življenja iodrživom ekološkom razvoju lokalne zajednice
 

3. Poboljšanje usluga za lica sa invaliditetom na području Grada Bijeljina

3.1. Unapređenje edukativnih, kreativnih i sportskih sadržaja za osobe za poteškoćama u razvoju

3.2. Obuka i podrška za lica sa invaliditetom u cilju poboljšanja konkurentnosti na tržištu rada

3.3. Poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom
 

4. Povećanje obima usluga za razvoj djece i mladih

4.1. Jačanje uloge mladih u ruralnim zajednicama

4.2. Obuke za mlade iz oblasti poduzetništva u cilju poboljšanja konkurentnosti na tržištu rada

4.3. Obuke i edukativne radionice sa fokusom na strane jezike, IT sektor i sticanje novih vještina

4.4. Jačanje i poboljšanje mentalnog zdravlja djece i mladih Grada Bijeljine
 
Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 10.000 KM do 70.000 KM. Jedna organizacija civilnog društva može podnijeti više projektnih prijedloga s tim da je maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj organizaciji civilnog društva tokom ukupnog trajanja ReLOaD.

Grad Bijeljina i UNDP zadržavaju pravo da ne dodijele sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi  ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od pet (5) do devet (9) mjeseci. Izabrani projekti se trebaju realizovati u periodu avgust 2019. – april 2020. godine.
 
PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane OCD i NVO (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.

Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva. 

PREUZIMANjE DOKUMENTACIJE:

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web stranici: www.ba.undp.org, kao i na web stranici Grada Bijeljina www.gradbijeljina.org.
 
Dokumentacija za prijavu na javni poziv za Grad Bijeljina takođe se može preuzeti od 13. maja do 24. juna 2019. godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: registry.ba@undp.org; dalibor.todorovic@gradbijeljina.org ili olga.tmusic@gradbijeljina.org ili lično preuzimanjem na sljedećoj adresi:
 
Gradska uprava Grada Bijeljina
Info pult
Trg kralja Petra I Karađorđevića 1
76 300 Bijeljina
 
INFORMATIVNE SESIJE:

Za zainteresovane predstavnike OCD planiran je trodnevni trening "Upravljanje projektnim ciklusom (PCM)"15. maja 2019. godine sa početkom u 10,00 časova u JU Centar za kulturu (skupštinska sala). Za učešće na treningu neophodno je izvršiti prijavu putem email na dalibor.todorovic@gradbijeljina.org ili olga.tmusic@gradbijeljina.org najkasnije do 13. maja do 12,00 časova.
 
Informativni sastanak sa zainteresovanim organizacijama "Otvoreni dan" će biti održan 22. maja 2019. godine od 11,00 do 12,00 časova u JU Centar za kulturu (skupštinska sala). Potencijalni aplikanti će tokom sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijima, itd.
 
Predstavnicima OCD će biti pružena dodatna pomoć konsultanta Mentora prvi sastanak sa mentorom planiran je za 22. maj 2019. godine sa početkom u 12,00 časova u JU Centar za kulturu (skupštinska sala).

Dodatni sastanci koje organizuje mentor sa OCD/NVO će se takođe održavati javno, a raspored će, uključujući datum i vrijeme, biti objavljen putem gradske web stranice. U svrhu transparentnosti zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom će biti objavljeni na stranici Grada Bijeljina. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD/NVO koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.
 
Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese registry.ba@undp.org sa naznakom za ReLOaD projekat. Pitanja se mogu postavljati do 18. juna 2019. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita.
 
Osim toga, dostupan je i dokument, "Informacije o čestim greškama", koji daje pregled najčešćih grešaka, kao i druge dokumente javnog poziva, kao i "Često postavljana pitanja (FAQ)". Oba dokumenta su rezultat ranije objavljenog poziva u GraduBijeljinai odnose se na nove podnosioce zahtjeva kako bi se izbjegli isti ili slični prekršaji tokom ovog poziva.
 
PREDAJA APLIKACIJA:

Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) se mora dostavitiu tri (3) primjerka u štampanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB)u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 7 do 15 časova na sljedeću adresu, sa naznakom za ReLOaD projekat:
 
Gradska uprava Grada Bijeljina
Prijemna kancelarija
Trg kralja Petra I Karađorđevića 1
76 300 Bijeljina
 
Rok za predaju aplikacija je 24. jun 2019. godine, do 15,00 časova. Aplikacije dostavljene nakon  navedenog roka će biti razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum i vrijeme slanja prije zvaničnog isteka roka.
 
Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod "Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja".

O primljenoj pošiljci u Gradskoj upraviće se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.
 
Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, će biti obavješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva.

Rezultati će biti objavljeni na: www.ba.undp.org, te na web stranici Grada Bijeljina (www.gradbijeljina.org), kao i na oglasnoj ploči Grada. Organizacije čiji projekti budu odobreni će biti dužne da ih prevedu na engleski jezik i dostave donatoru prije potpisivanja ugovora.

Više informacija možete pronaći na sajtu www.grantovi.com.

Ocena
Vaša ocena
Bookmark and Share