pretraga

kursna lista

BA

HR

RS

MK

EUR 117.5248
USD 105.1676
CHF 106.7243
GBP 141.7157
CAD 79.8836
HRK 15.7879
BAM 60.0895
EUR 1.955830
CAD 1.349428
HRK 26.179579
CHF 1.775370
GBP 2.573629
USD 1.757863
RSD 1.592767
CAD 5.051136
CZK 0.281834
CHF 6.985052
GBP 9.636229
USD 6.918497
EUR 7.624184
PLN 1.743468
EUR 61.505
USD 46.5066
GBP 72.8128
CHF 46.4119
CAD 45.4818
11.06.2019.Grantovi.com

Javni poziv za sufinansiranje udruženja/neprofitnih organizacija za projekte za mlade

Na osnovu Uredbe o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koja se finansiraju/sufinansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/11,7/12, 37/13, 16/14 i 6/17), ministrica za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo objavljuje

Javni poziv

za sufinansiranje udruženja/neprofitnih organizacija za projekte za mlade iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu, sa pozicije Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

 

Predmet javnog poziva je prikupljanje zahtjeva udruženja/neprofitnih organizacija za sufinansiranjeprojekata za mlade u skladu sa strateškim ciljevima Strategije prema mladima Kantona Sarajevo za period 2019.-2023. godinu iz oblasti:

1. Obrazovanje i nauka mladih,
2. Rad, zapošljavanje i preduzetništvo mladih,
3. Socijalna briga mladih,
4. Zdravstvena zaštita mladih,
5. Aktivizam mladih - učešće, volontiranje i mobilnost,
6. Kultura i sport,
7. Sigurnost mladih.

Osigurana sredstva: 90.000KM.

Dodijeljena sredstva po prijavi mogu iznositi od 2.000KM do 8.000KM.

Rok za prijavu: 15 dana od dana objave Javnog poziva.

Pravo na dodjelu sredstava imaju:

- udruženja/neprofitne organizacije koje ispunjavaju opšte i posebne uslove po ovom javnom pozivu;

- udruženja/neprofitne organizacije koje su dostavile izvještaj Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava po Javnom pozivu za 2018. godinu sa pozicije Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo prije objave ovog javnog poziva;

- projekti čija će realizacija započeti u 2019. godini.

Udruženje/neprofitna organizacija koja aplicira po ovom javnom pozivu može kandidovati isključivo jedan projektni prijedlog.

Projekat koji se kandiduje za dodjelu sredstava po ovom javnom pozivu treba da ispunjava sljedeće kriterije te će isti biti mjerilo za vrednovanje projektnih prijedloga:

1. da je usmjeren na zadovoljavanje društveno korisnih potreba mladih životne dobi od 15 do 30 godina;

2. da projekat podržava strateške ciljeve iz oblasti koje su definisane u Strategiji prema mladima Kantona Sarajevo za period 2019.-2023. godina;

3. da se realizuje na području Kantona Sarajevo i da je usmjeren na zadovoljavanje potreba mladih sa područja Kantona Sarajevo;

4. da je usmjeren na angažovanje i uključivanje u društvene procese mladih iz kategorije marginaliziranih grupa (npr. osobe s invaliditetom, nacionalne manjine, socijalno ugrožene grupe itd.);

5. da je podnosilac aplikacije za realizaciju projekta osigurao minimalno 20% finansijskih sredstava iz vlastitih ili drugih izvora od ukupnih finansijskih sredstava potrebnih za realizaciju projekta;

6. broj mladih koji će biti direktni i indirektni korisnici projekta;

7. kvalitet projektnog prijedloga.

NAPOMENE:

Prijave i projektne aktivnosti koje neće biti sufinansirane po ovom javnom pozivu:

• Individualne stipendije za studije ili trening kurseve;
• Kupovina opreme, materijalno-tehničkih sredstava i rekonstrukcija;
• Dodjeljivanje grantova trećoj strani.

Potrebna dokumentacija:

Udruženje/neprofitna organizacija koja aplicira na ovaj javni poziv obavezna je dostaviti sljedeću dokumentaciju isključivo prema traženim obrascima:

1. Prijavni obrazac - Obrazac UNO-19/1 (potpisan od strane osobe ovlaštene za zastupanje udruženja/neprofitne organizacije u pravnom prometu i ovjeren pečatom udruženja/neprofitne organizacije);

2. Projektni prijedlog - Obrazac UNO-19/2 (potpisan od strane osobe ovlaštene za zastupanje udruženja/neprofitne organizacije u pravnom prometu i ovjeren pečatom udruženja/neprofitne organizacije);

3. Pregled budžeta projekta - Obrazac UNO-19/3 (potpisan od strane osobe ovlaštene za zastupanje udruženja / neprofitne organizacije u pravnom prometu i ovjeren pečatom udruženja/neprofitne organizacije);

4. Program rada i finansijski plan udruženja/neprofitne organizacije za 2019. godinu usvojen od nadležnog tijela udruženja/neprofitne organizacije prema osnivačkom aktu (kopija ovjerena od strane nadležne općinske službe ne starija od 6 mjeseci);

5. Izjava da su opravdana sredstva koja su dodijeljena za projekat po Javnom pozivu za 2018. godinu sa pozicije Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i od drugih organa uprave Kantona Sarajevo;

* ukoliko za projekat nije ostvareno pravo na sufinansiranje od drugih organa uprave Kantona Sarajevo, potrebno je dostaviti pisanu izjavu potpisanu od strane osobe ovlaštene za zastupanje udruženja/neprofitne organizacije u pravnom prometu i ovjerenu pečatom udruženja/neprofitne organizacije).

6. Rješenje o registraciji udruženja/neprofitne organizacije na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini izuzev za udruženja iz Registra udruženja koje vodi Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo koje ovo ministarstvo pribavlja po službenoj dužnosti (kopija ovjerena od strane nadležne općinske službe i ne starije od 6 mjeseci od dana objavljivanja Javnog poziva);

7. Uvjerenje o poreznoj registraciji - ID broj (kopija ovjerena od strane nadležne općinske službe i ne starija od šest mjeseci);

8. Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama udruženja/neprofitne organizacije (kopija ovjerena od strane nadležne općinske službe i ne starije od 90 dana);

9. Uvjerenje o izmirenim porezima i doprinosima za zaposlenike (kopija ovjerena od strane nadležne općinske službe i ne starije od 90 dana, ukoliko ima zaposlenika);

* udruženje/neprofitna organizacija koja nema zaposlenike, dostavlja izjavu potpisanu od strane ovlaštene osobe za zastupanje u pravnom prometu i ovjeren pečatom udruženja/neprofitne organizacije.

10. Bilans stanja i bilans uspjeha za 2018. godinu (kopija ovjerena od strane nadležne općinske službe i ne starija od šest mjeseci);

* udruženja/neprofitne organizacije koje su registrovane u 2019. godini, nisu dužna dostaviti bilans stanja i bilans uspjeha za 2018. godinu.

11. Izjava osobe ovlaštene za zastupanje udruženja/neprofitne organizacije u pravnom prometu potpisana i ovjerena pečatom udruženja/neprofitne organizacije (obrazac UNO-19/4):

- da li su za projekat koji se kandiduje/dostavlja u 2019. godini već odobrena sredstva od strane drugih organa uprave Kantona Sarajevo ili od organa uprave na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;

- da je podnosilac aplikacije za realizaciju projekta osigurao minimalno 20% finansijskih sredstava iz vlastitih ili drugih izvora u skladu sa finansijskim planom projekta koji kandiduje;

- da će realizacija projekta započeti u 2019. godini.

Sve kopije dokumenata moraju biti ovjerene od nadležne općinske službe, a obrasci i izjave moraju biti potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje udruženja/neprofitne organizacije u pravnom prometu i ovjerene pečatom udruženja/neprofitne organizacije. Ukoliko iste ne budu ovjerene, kao ni potpisane i ovjerene pečatom, prijava će biti isključena iz daljnje procedure dodjele sredstava.

Prijava na Javni poziv obavezno se podnosi u formi popunjenih obrazaca koji su navedeni u ovom javnom pozivu i koji se mogu preuzeti sa internet stranice Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (www.mon.ks.gov.ba) ili na Protokolu Kantona Sarajevo. Prijave koje ne budu podnesene u formi propisanih obrazaca smatrat će se neurednim i takve prijave će biti isključene iz daljnje procedure dodjele sredstava.

Rok za predaju prijava na ovaj javni poziv je 15 dana od dana objave u dnevnom listu "Oslobođenje" i internet stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Prijava na Javni poziv sa naprijed traženom dokumentacijom podnosi se u zatvorenoj koverti sa naznakom "NE OTVARAJ" lično na Protokol Kantona Sarajevo ili putem pošte na adresu:

KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE
Prijava na Javni poziv za sufinansiranje udruženja/neprofitnih organizacija za projekte za mlade iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu, sa pozicije Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
Ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1
71 000 Sarajevo
sa naznakom podatka o aplikantu (naziv i adresa)

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće biti razmatrane. Prijava koja ne bude podnesena u zatvorenoj koverti sa naznačenim podacima se neće razmatrati.

Komisija koju imenuje Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade za evaluaciju pristiglih prijava će pregledati i utvrđivati formalno-pravnu urednost pristiglih prijava, ispunjenost općih i posebnih kriterija, te će izvršiti vrednovanje i bodovanje projekata na osnovu propisanih kriterija.

U postupku vrednovanja projekata, Komisija je ovlaštena utvrditi objektivna i provjerljiva mjerila na osnovu kojih će dodijeliti bodove projektnim prijedlozima. Projektni prijedlozi će biti rangirani u skladu sa dodijeljenim bodovima te će na osnovu istih biti određen iznos sredstava koji će biti dodijeljen.

Projektu koji ispunjava formalno-pravne uslove, a ne ostvari dovoljan broj bodova koji omogućavaju sufinansiranje, neće se dodijeliti sredstva.

Komisija će utvrditi preliminarnu rang listu dobitnika sredstava u roku od 30 dana od dana zatvaranja Javnog poziva.

SVE INFORMACIJE I OBAVJEŠTENJA U VEZI OVOG JAVNOG POZIVA, PRELIMINARNA I KONAČNA RANG LISTA ĆE BITI OBJAVLJENE NA ZVANIČNOJ INTERNET STRANICI MINISTARSTVA ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO TE UČESNICI PO OVOM JAVNOM POZIVU NEĆE BITI POJEDINAČNO OBAVJEŠTAVANI.

Više infromacija možete pronaći na sajtu www.grantovi.com.

Ocena
Vaša ocena
Bookmark and Share